Aktivnosti

15.02.2018

Tokom 2017.godine tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS izvršili su oko 7.000 inspekcijskih nadzora, od čega 1.220 na osnovu podnesenih prijava građana.
U postupku provedenih kontrola inspektori su prekršaj konstatovali kod 2.484 pravna i fizička lica i izdali isto toliko prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 2.993.326,00 KM. Od ovog broja 774 prekršajna naloga u vrijednosti od 1.948.333,00 KM ili 65,0 % izdato je subjektima nadzora zbog neizdavanja fiskalnih računa i neposjedovanja fiskalnog sistema.

07.02.2018

Iako je bilo zakazano za danas u 10:00 sati, pečaćenje Doma za stare i nemoćne osobe “MIRAN SAN” - Mostar, podružnica Ilidža, odgođeno je do roka koji će biti naknadno preciziran shodno ponovno utvrđenom činjeničnom stanju kod subjekta nadzora.

26.01.2018

U okviru veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola u objektima za proizvodnju i promet proizvoda životinjskog porijekla, kao i službenog uzorkovanja kantonalnih veterinarskih inspektora, u toku 2017.godine na području Kantona Sarajevo uzeto je i laboratorijski analizirano 7.388 uzoraka hrane i hrane za životinje, briseva površina i vode. Neusklađenosti su utvrđene kod ukupno 102 uzoraka, od čega najveći udio neusklađenosti u procentu od 91,18% odnosi na mikrobiološke parametre, odnosno bakterije, kvasci i plijesni, dok se ostatak odnosi na fizikalno-hemijske parametre.

09.01.2018

Od ukupno 171-og laboratorijski analiziranog uzorka suhomesnatih i mliječnih proizvoda, kao i briseva radnih površina, ambalaže i ruku trgovaca na gradskim pijacama "Markale" i “Otoka”, njih 44 su nezadovoljavajući, što je 25,73%.

29.12.2017

Sretnu i uspješnu 2018.godinu žele Vam Uprava, inspketori i uposlenici Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

29.12.2017

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vrše stalne nadzore nad radom ugostiteljskih objektata koji pružaju usluge smještaja u Kantonu Sarajevo. Inspekcijski timovi su na terenu svakodnevno prisutni u dvije smjene, a tako je i u ovom prednovogodišnjem periodu. Kontrole se provode sa posebnim fokusom na obračun i uplatu boravišne takse, s tim da se izvještaji o provedenim nadzorima dostavljaju dva puta mjesečno Ministarstvu privrede KS i Turističkoj zajednici KS.

29.12.2017

Kantonalni inspektori, nadležni za kontrolu provođenja Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka KS su još početkom septembra 2017.godine intenzivirali inspekcijske kontrole s ciljem zaštite i poboljšanja kvalitete zraka u glavnom gradu BiH.
Shodno odredbama navedene odluke inspekcijske nadzore provode kantonalni inspektori zaštite okoliša, komunalni, urbanističko-građevinski, tržišno-turistički i saobraćajni inspektori, svako iz svoje nadležnosti.

21.12.2017

U postupku inspekcijskog nadzora zdravstveno-higijenske ispravnosti proizvoda animalnog porijekla u prometu i proizvodnji pet kantonalnih veterinarskih inspektora juče (srijeda 20. decembra 2017. godine) su na gradskoj tržnici "Markale" na laboratorijsku analizu uzeli 108 uzoraka suhomesnatih proizvoda (suho meso i sudžuk), mliječnih proizvoda (kiselo mlijeko, pavlaka, sir i kajmak), kao i briseva radnih površina, ambalaže i ruku trgovaca.

05.12.2017

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS napominje sva pravna i fizička lica da su, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, dužni vršiti čišćenje i uklanjanje snijega, te posipanje površina. Uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred individualnih i stambenih objekata u vlasništvu građana vrše vlasnici. Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugo pravno lice kome je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.

24.11.2017

Do novembra 2017.godine veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, stavili su van prometa i upotrebe, te naložili neškodljivo uništenje ukupno 37.118 kg sirovina i proizvoda životinjskog porijekla, koji su ocijenjeni zdravstveno neispravnim. Osim toga, zbog prisutnosti salmonela naložen je povrat 68.680 kg sirovina, porijeklom iz uvoza, čiji je dalji promet i upotreba zabranjena.

17.11.2017

Kantonalni inspektori tri inspektorata Uprave za inspekcijske poslove KS su u toku desetog mjeseca ove godine izvršili ukupno 725 kontrola, te radi utvrđenih nepravilnosti subjektima nadzora, koji svoje poslovanje nisu uskladili sa zakonom, izdali 252 prekršajna naloga u iznosu od 247.375 KM, te 50 upravnih mjera-rješenja.

13.11.2017

Primjenjujući odredbe Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse kantonalni tržišno-turistički inspektori su tokom protekla tri mjeseca izvršili inspekcijski nadzor nad radom 11 putnučkih agencija i 114 subjekta koji pružaju usluge smještaja u Kantonu Sarajevo, sa posebnim fokusom na obračun i uplatu boravišne takse.

09.11.2017

U vezi sa navodima Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu u kojem se, imeđu ostalog, navodi da studenti Medicinskog fakulteta UNSA više nemaju "pravo glasa" na tom fakultetu, jer nisu članovi Nastavno-naučnog vijeća (NNV), što je kako navode "posljedica odluke kantonalnog inspektora za visoko obrazovanje koji je ukinuo član 2. Poslovnika o radu NNV-a, a radi njegovog usaglašavanja sa Zakonom o visokom obrazovanju KS", Inspektorat prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove daje sljedeće saopštenje:

02.11.2017

Kantonalni inspektori, nadležni za kontrolu provođenja Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka KS, početkom septembra 2017.godine intenzivirali su inspekcijske kontrole s ciljem zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka u glavnom gradu BiH.
Shodno odredbama navedene odluke inspekcijske nadzore provode kantonalni inspektori zaštite okoliša, komunalni, urbanističko-građevinski, tržišno-turistički i saobraćajni inspektori, svako iz svoje nadležnosti.

20.10.2017

Sanitarni i inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u toku prošlog mjeseca, s ciljem zaštite zdravlja stanovništva, nastavili intenzivine inspkcijske nadzore kod subjekata koji posluju hranom, odnosno ugostiteljskih objekata, pekara, objekata brze hrane, slastičarni i trgovina registriranih u Kantonu Sarajevo.
Osim njih, inspektori su vršili nadzore i u obrtničkim radnjama, odnosno frizerskim i kozmetičkim salonima u smislu kontrole opšteg sanitarno-higijenskog stanja objekata, odnosno uređaja i opreme, te uposlenog osoblja.

13.10.2017

Tržišno-turistički i inspektori rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su i u toku septembra nastavili timske kontrole, koje provode s ciljem suzbijanja sive ekonomije i rada na crno na području Kantona Sarajevo. U postupku 480 inspekcijskih nadzora izdali su 146 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 142.653 KM. Prilikom vršenja inspekcijskih nadzora izdali su:
-87 prekršajnih naloga zbog kršenja odredaba Zakona o radu FBiH;
-39 prekršajnih naloga zbog kršenja odredaba Zakona o fiskalnim sistemima FBiH;

10.10.2017

U toku mjeseca septembra ukupno 37 subjekata, od čega 31 koji pruža uslugu smještaja, te šest putničkih agencija, bili su predmet inspekcijskog nadzora kantonalnih tržišno-turističkih inspektora. Inspektori su vršili nadzore nad provođenjem oderdaba Zakona o turizmu KS i Odluke o visini boravišne takse na području Kantona Sarajevo.

Obračunata boravišna taksa kod kontrolisanih subjekata, za period koji je obuhvaćen kontrolom, iznosi 211.379 KM, od čega na račun Turističke zajednice KS nije uplaćeno 13.466 KM. .

02.10.2017

Inspektori tržišno-turističke inspekcije KUIP-a KS u sklopu aktivnosti koje obavljaju prema Akcionom planu na suzbijanju bespravnog prometa roba, kontinuirano i uz asistenciju službenika MUP-a Kantona Sarajevo, vrše kontrole u prvoj i drugoj smjeni, uključujući i dane vikenda. Nadzori se provode oko prostora Tržnica-pijaca na svim frekventnim lokacijama i ulicama KS kao što su: M.M. Bašeskije, Ferhadija, Gimnazijska, Gradačačka, Velika Aleja, M.Kantardžića, lokaliteti pijaca Otoka, Ilidža, Ciglane, kao i pijaca Ilijaš,Vogošća, Hadžići i dr.

14.09.2017

U postupku pojačanih inspekcijskih kontrola, koje su posebno bile intenzivirane prije i za vrijeme održavanja 23.SFF-a, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u mjesecu augustu izvršili ukupno 1.389 kontrola, te radi utvrđenih nepravilnosti izdali 550 prekršajnih naloga u iznosu od 525.917 KM.

12.09.2017

Subjekti koji posluju hranom, odnosno ugostiteljski objekti, pekare, objekti brze hrane, kao i trgovine, bili su predmet ukupno 395 izvršenih inspekcijskih nadzroa koje su, na području KS u toku mjeseca augusta, izvršili sanitarni i inspektori za hranu KUIP-a. Zbog utvrđenih nepravilnosti, te kršenja zakonskih propisa iz nadležnosti navedenih inspekcija doneseno je 120 prekršajnih naloga u iznosu od 125.315,00 KM.