Aktivnosti

27.04.2015

Dok se čekaju rezultati laboratorijskih analiza uzoraka hrane i briseva radnih površina, pribora i ruku uposlenih uzetih 22. i 23.aprila, kantonalni sanitarni inspektori nastavljaju detaljne kontrole u vrtićima JU “Djeca Sarajeva”, kako bi se otkrio uzrok masovnog trovanja mališana.

24.04.2015

Nakon završenog inspekcijskog nadzora sanitarni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove juče je oko 15:00 sati iz preventivnih razloga, kao i zbog hitnosti postupka, izdao usmeno rjesenje JU "Djeca Sarajeva" o privremenoj zabrani rada Centralne kuhinje, u cilju mogućeg prekida lanca širenja zaraze.

23.04.2015

Nakon prijave Zavoda za javno zdravstvo KS o sumnji na trovanje hranom u Javnoj ustanovi 'Djeca Sarajeva' juče je u popodnevnim satima izvršen timski nadzor sanitarnih inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i predstavnika Zavoda za javno zdravstvo KS. Inspekcijski nadzori izvršeni su u prostorijama Centralne kuhinje na Mojmilu, kao i u Vrtiću "Skenderija".

20.04.2015

Kantonalna inspekcija zaštite okoliša u protekloj godini primila je ukupno 50 prijava građana, a od januara 2015.godine do danas 12 prijava kojima je istaknut problem povećanog intenziteta buke na području Kantona Sarajevo. Građani Kantona Sarajevo najviše se žale na buku koja se emituje iz ugostiteljskih objekata i rashladnih sistema poslovnih prostora. Jedan dio prijava se odnosi na buku u ugostiteljskim objektima poslije 22:00 sata, međutim u ovim slučajevima kontrolu vrši nadležna policijska uprava, o čemu inspektori zaštite okoliša obavještavaju podnosioca prijave.

30.03.2015

Obavještavamo građane, pravna i fizačka lica da podneske koji se odnose na Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo mogu predati isključivo na protokolima Uprave na adresi Dalmatinska br.2/1 ili Alje Bosne Srebrene bb u Nedžarićima, a ne na adresi Reisa Džemaludina Čauševića broj 1.

25.03.2015

Prema izvještaju Inspektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije za 2014.godinu “rad na crno” ,kao konstantan pojavni oblik na području Kantona Sarajevo, u porastu je u odnosu na 2013.godinu. U prošloj godini kontrolisano je 2.096 subjekata po ovom osnovu, a prilikom vršenja inspekcijskih nadzora inspektori su u ovom statusu zatekli 438 lica, što je za 172 lica više u odnosu na predhodnu godinu kada ih je bilo 266.

09.03.2015

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo Vas poziva da uzmete učešće u konsultacijama za prednacrt Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo, odnosno da svoje prijedloge i sugestije na tekst prednacrta zakona, dostavite u roku od 21 dan Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo na adresu ul. Dalmatinska br. 2 Sarajevo ili na e-mail adresu jagoda.smajis@kuip.ks.gov.ba.

Materijal u prilogu.

03.03.2015

Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove je u prva dva mjeseca 2015. godine putem tri dežurna telefona, kao i putem maila, faxa ili poštom, primio 178 prijava koje se odnose na napade ili ugrize pasa lutalica, kao i prijave koje građani upućuju zbog straha od napda čopora pasa, ali i nepropisnog držanja vlasničkih pasa, te napada pasa na domaće životinje.

29.01.2015

Inspektor rada u oblasti zaštite na radu po nalogu Tužilaštva KS i danas je provodio uviđajne radnje iz svoje nadležnosti na okolnosti teške nesreće u kojoj su, usljed obrušavanja skele na objektu u izgradnji na Marijin Dvoru, dvije osobe poginule, a jedna teško povrijeđena. Postupajući inspektor će nakon okončanja cjelokupnog postupka kompletan predmet dostaviti na nadležno postupanje Tužilaštvu KS, zbog čega u ovom momentu ne možemo davati više činjenica.

28.01.2015

Inspektorat veterinarske inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS juče je obavješten da je KJKP ”Park” d.o.o. 26.januara.2015.godine dobilo odobrenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kojim je ovom preduzeću dopuštena prodaja ili darivanje životinja uzgojenih u Zoološkom vrtu “Pinirska dolina”. Prema odredbama relevantnog Pravilnika o uslovima za osnivanje i rad zooloških vrtova, prodaja ili darovanje životinja može se vršiti drugim licima jedino uz odobrenje nadležnog organa, koje preduzeće “PARK” u prethodnom periodu nije imalo.

08.01.2015

Snijeg ili led sa krova stambene zgrade moraju se ukloniti kada predstavljaju opasnost za prolaznike, stanare ili same zgrade. Uklanjanje snijega i ledenica sa krovova vrše pravna lica, kojima je stambena zgrada povjerena na održavanje, odnosno vlasnici individualnih objekata, a za poslovne zgrade njihovi korisnici. Uklanjanje snijega mora se vršiti uz prethodno upozorenje prolaznicima na opasnost, s tim da se pri radovima ne smije oštećivati zračna mreža, a istovremeno se mora izvršiti i uklanjanje skinutog snijega, kako ne bi ometao saobraćaj na kolovozu i pješačkim stazama.

17.12.2014

Nakon provedenog dijagnostičkog ispitivanja, koje je na imanju Hanefije Totića iz Općine Novi Grad izvršeno po nalogu kantonalnog veterinarskog inspektora, od 90 uzetih uzoraka krvi životinja u 31 slučaju dobijen je pozitivan rezultat na brucelozu. Prema rezultatima serološkog ispitivanja Veterinarskog fakulteta u Sarajevu brucelozom su, osim krave koja je eutanizirana prošle sedmice, zaražene i 22 ovce, 7 koza, jedno govedo i pas.

11.12.2014

Inspektorat Veterinarske inspekcije 9.decembra 2014.godine dobio je Obavijest KJP "Veterinarska stanica" da je dijagnostičkim ispitivanjem na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu kod jednog goveda, vlasništvo Totić Hanefije sa područja Općine Novi Grad, dobiven pozitivan rezultat na Brucelozu.

08.12.2014

U mjesecu novembru ove godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove je putem tri dežurna telefona, kao i putem maila, faxa ili poštom, primila 207 prijava koje su se odnosile na napade ili ugrize pasa lutalica, dok se najveći broj njih tiče prisustva čopora napuštenih pasa u svim općinama Kantona Sarajevo, što kod podnosilaca prijava izaziva strah.

05.12.2014

Tim kantonalnih inspektora od početka sedmice provodi intezivne nadzore na lokalitetu Azića koje su nastavljene i danas na užem i širem lokalitetu ovog područja. U međuvremenu KJKP "Vodovod i kanalizacija" je po nalogu komunalnog inspektora izvršio analize ispravnosti vode za piće, a na osnovu dobijenih rezultata konstatovano je da mještani ovog područja piju zdravstveno ispravnu vodu.

05.12.2014

Saobraćajni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove vrše nadzor nad provođenjem Zakona o taksi prijevozu u KS, koji je ne snagu stupio 31.marta 2014.godine. Ističemo da je Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije još od 2013.godine akcenat u programskim zadacima stavio na pružanje usluga taksi prijevoza, što se u punom kapacitetu nastavilo do danas.

03.12.2014

Kako bi se utvrdili razlozi pojave neugodnog mirisa koji se javlja iz kanalizacionih šahtova i unutrašnjih kućnih instalacija kod mještana u ulici Bojnička od br.41-59, inspektor zaštite okoliša Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas je po treći put izlazio na teren. U inspekcijski postupak sada su uključeni vodni i komunalni inspektor, koji vrše nadzore i poduzimaju aktivnosti iz svoje nadležnosti.

17.11.2014

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove putem dežurnih telefona za prijave napada pasa lutalica u mjesecu oktobru tekuće godine primila je više od 300 telefonskih poziva građana Kantona Sarajevo. Postupajući po navedenim prijavama kantonalni veterinarski inspektori su izdali 161 zahtjev i 12 rješenja higijenskim servisima za provođenje zakonom predviđenih mjera iz njihove nadležnosti.

17.11.2014

Na osnovu dobijenih prijava građana koji su se obraćali nadležnom Inspektoratu sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije može se konstatovati da je ove godine zabilježen porast glodara u Kantonu Sarajevo. Uzmemo li u obzir činjnicu da se u protekle tri godine na području našeg kantona radila samo jesenja deratizacija, ali ne i proljetna, kako je predviđeno Zaokonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti FBiH, onda se može reći da je ovakva situacija posljedica ne postupanja u skladu sa zakonom.

23.10.2014

Postupajući u skladu sa Zaključkom Vlade KS od 11.9.2014.godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je radi uklanjanja opasnih, agresivnih i bolesnih pasa lutalica na području Kantona Sarajevo 19.septembra aktivirala tri telefonske linije za hitne prijave napada napuštenih pasa, te angažovala tri veterinarska inspektora koja postupaju na osnovu dobijenih telefonskih prijava.