Aktivnosti

24.10.2012

U povodu nastupajućeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS od ponedjeljka 22.oktobra vrše pojačane inspekcijske nadzore nad prometom sitne i krupne stoke na lokalitetu stočne pijace u Bojniku. Prilikom cjelodnevnih nadzora inspektori kontrolišu da li životinje posjeduju obavezno zdravstveno uvjerenje, koje izdaje nadležna veterinarska stanica, kao i da li su vakcinisane protiv bruceloze, te propisno obilježene ušnim markicama.

15.10.2012

Prema nalazu Zavoda za javno zdravstvo KS od sedam uzoraka hrane uzetih u utorak 9.oktobra 2012.godine, a koja se nalazila u spornom lanč paketu, u jednom kontrolnom uzorku utvrđen je nedozvoljen broj bakterija. Pored toga, nalazom je ustanovljeno da je jedna uposlenica zaražena salmonelom, za koju se i pretpostavlja da je uzročnik širenja zaraze.

12.10.2012

Odmah nakon što je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u utorak 9.oktobra primila dojavu iz Zavoda za javno zdravstvo KS da postoji sumnja na trovanje u Narodnoj kuhinji "Stari grad", sanitarni inspektor je izašao na lice mjesta i izvršio inspekcijski nadzor. Ovdje je bitno napomenuti da je dan ranije, dakle 8.oktobra, izvršen temaljan inspekcijski nadzor ovog objekta, četvrti u ovoj godini, sa laboratorijskim ispitivanjem briseva na higijensku ispravnost, kao i uzoraka zatečene hrane.

24.09.2012

Postupajući u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke i komunalne inspekcije KS rješenjima je naložio kantonalnim javnim preduzećima “Park”, “RAD” i “Gras”, kao i Javnom preduzeću “Elektroprivreda-Elektrodistribucija Sarajevo”, da uklone sve bespravno postavljene reklamne panoe, koji su postavljeni na zakonom zabranjenim mjestima i bez potrebnih odobrenja nadležnih organa.

18.09.2012

Kantonalna uprava za inspekcijske posove KS apeluje na političke partije, koalicije i nezavisne kandidate, koji učestvuju na lokalnim izborima 2012.godine, da je Zakonom o komunalnoj čistoći utvrđena zabrana postavljanja plakata izvan mjesta predviđenih za tu svrhu. Službe komunalnih redara KJKP "Rad" i KJKP “Park”, koje vrše neposrednu zaštitu komunalne čistoće na terenu, već evidentiraju prekršaje u ovoj oblasti, koje u vidu službenih zabilješki dostavljaju komunalnim inspektorima na nadležni postupak.

31.07.2012

Posljednja inspekcijska kontrola tržišno-turističke i komunalne inspekcije Kantona Sarajevo na lokalitetu Stupa izvršena je u četvrtak 26.jula 2012.godine. Tom prilikom nelegalnu prodaju obavljalo je jedno lice, protiv kojeg će biti pokrenut prekršajni postupak, a oduzeta mu je i roba, kojom je učinjen prekršaj, odnosno 34 pakovanja gljiva. I ovoga puta bilo je neophodno očistiti prostor, nakon čega je kamion KJKP “Rad” prikupljeni otpad odvezao na gradsku deponiju.

11.07.2012

Sanitarni, veterinarski i tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove i ove godine će dati doprinos održavanju tradicionalne manifestacije “Odbrana Bosne i Hercegovine - Igman 2012”, na način da će vršiti inspekcijske nadzore iz svoje nadležnosti 13.jula, kada se održava centralna manifestacija, kao i dan ranije, odnosno 12.jula 2012.godine.

10.07.2012

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove danas su u okviru kontinuirane akcije suzbijanja bespravnog prometa od nelegalnih trgovaca na lokalitetu Stupa oduzeli oko 200 kg voća i povrća, koje su predali Direkciji za robne rezerve KS.

Ovom prilikom uklonjeno je i sedam nelegalnih tezgi, dok će protiv četiri osobe, koje su zatečene u prekršaju, biti podneseni zahtjevi za pokretanje prekršanog postupka pred nadležnim sudom.

05.07.2012

Tokom mjeseca juna sanitarni, komunalni, tržišno-tursitički, kao i inspktori rada i zaštite okoliša, Kantonale uprave za inspekcijske poslove, proveli su preventivne inspekcisjke nadzore u 20 ugostiteljskih objekata, koji se nalaze u neposrednoj blizini zvaničnih festivalskih lokacija. Cilj ovih aktivnosti bio je da ugostiteljski objekti otklone eventalne nedostatke i spremno dočekaju festivalske dane.

03.07.2012

Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove danas su nastavili sa akcijom suzbijanja bespravnog prometa u okviru koje su, od nelegalnih trgovaca na lokalitetima Stupi i Socijalno, oduzeli robu u vrijednosti od cca 1.300,00 KM.

S obzirom da su lica zatečena u prekršaju već nekoliko puta sankcionisana, inspektori će po službenoj dužnosti protiv njih podnijeti zahtjeve za pokretanje prekršanog postupka pred nadležnim sudom, dok je oduzeta roba već dostavljena Direkciji za robne rezrve KS.

29.06.2012

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas su, kako je već i najavljeno, planirali provesti akciju uklanjanja nelegalno postavljenih tezgi na lokalitetu Stupske petlje. Nakon obilaska lokacijan na kojima se inače vrši nelegalna trgovina i nelegalno zauzimanje javnih površina, utvrđeno je da prodavaca, kao i inproviziranih tezgi, nije bilo, ali su primjećene velike količine otpada.

28.06.2012

Kako bi se suzbila pojava bespravnog prometa na javnim mjestima na području Kantona Sarajevo, Uprava za inspekcijske poslove KS je već od osnivanja (01.08.2009.godine) poduzela niz mjera i akcija, a jedna od njih je i određivanje 17 najkritičnijih lokacija na kojima se vrši bespravan promet roba, među kojima je i lokalitet Stupske petlje.

25.06.2012

Sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS su u proteklih šest mjeseci vršili inspekcijske nadzore nad radom hotelskih kapaciteta na području Kantona Sarajevo. Posebna pažnja prilikom nadzora posvećena je kontroli primjene preventivnih mjera za smanjenje rizika od pojave legionarske bolesti.

13.06.2012

Za vrijeme dvomjesečnih inspekcijskih nadzora, tokom kojih je pregledano 11 zanatskih radionica i osam industrijskih objekata u Kantonu Sarajevo, koji se bave proizvodnjom i prometom kolača, sanitarni inspektori KS su uzeli 100 briseva, radi određivanja mikrobiološke čistoće, te 40 uzoraka kolača, radi ispitivanja njihove zdravstvene ispravnosti.

Prema rezultatima laboratorijskih analiza Zavoda za javno zdravstvo KS, od 100 obrađenih brisva, njih devet nije zadovoljavalo mikrobiološke kriterije, dok su svi uzorci kolača bili zdravstveno ispravni.

06.06.2012

Veterinarski inspektori Uprave za inspekcijske poslove KS su u mjesecu maju proveli sveobuhvatne inspekcijske kontrole na pijacama u Kantonu Sarajevo, prilikom čega su uzimali uzorke proizvoda od tehnički neprerađenog mlijeka, koji su potom testirani na brucelozu. Uzorke su uzimali od individualnih proizvođača, koji svoje proizvode izlažu na jednoj od deset tržnica u Kantonu Sarajevo, ili ih dopremaju iz Zenice, Visokog i Kaknja.

17.05.2012

Mikrobiološkom i fizičko-hemijskom analizom jednokratnog uzorka vode, uzetog iz rijeke Miljacke, iz kolektora otpadnih voda na desnoj obali, ispod mosta Ćumurija, utvrđena je visoka vrijednost boje organskog porijekla i mutnoće.

Kako se navodi u izvještaju Zavoda za javno zdravstvo KS, čiji su uposlenici na inicijativu kantonalnog vodnog inspektora izvršili uzorkovanje u srijedu 9.5.2012.godine, lokalitet „udarnog zagađenja“ vodotoka zbog vremenske distance, od momenta zagađenja do uzorkovanja, nije moguće odrediti.

11.05.2012

Skupština KS je na 14. sjednici (7.5.2012.godine) usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za period od 01.01. do 31.12.2011. godine. Izvještajem je obuhvaćen obim, sadržaj i rezultati rada Odjeljenja za stručne i zajedničke poslove, kao i sedam inspektorata, koji su organizirani za obavljanje poslova osnovne djelatnosti iz nadležnosti Uprave.

20.04.2012

Inspektori uprava za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo provode pojačani inspekcijski nadzor nelegalnog taksi prevoza na području Kantona Sarajevo. Saobraćajni inspektori će u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem poduzimati zakonom predviđene mjere, a to mogu biti uklanjanje utvrđenih nedostataka, privremena zabrana obavljanja djelatnosti, privremeno isključenje vozila iz saobraćaja ili privremeno oduzimanje vozila.

13.04.2012

Laboratorijske analize uzoraka hrane koji su uzeti 8.aprila 2012. godine, prilikom inspekcijskog nadzora u pekari „Panera“, pokazale su da je od njih 12, u tri uzorka izolovana bakterija vrste Salmonella. Prema rezultatima Zavoda za javno zdravstvo KS , Sallmonela je izolovana iz tri vrste kremastih kolača, dok od 11 briseva, uzeti sa radnih površina i ruku uposlenih, dva ne zadovoljavaju higijensku ispravnost, što je po ocjeni Zavoda uslovno zadovoljavajuće.

11.04.2012

Sanitarno-zdravstveni inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u nedjelju, 8.aprila2012.godin, iz preventivnih razloga, do daljnjeg je zatvorio pekaru „Panera“ u naselju Sokolović- Kolonija. Nakon dojave Zavoda za javno zdravstvo KS, inspektor je izvršio nadzor u ovom objektu, prilikom kojeg je uzeo 11 briseva radnih površina i ruku uposlenika, te 12 uzoraka gotovih namirnica.