Čišćenje i uklanjanje snijega je zakonska obaveza

03.01.2019

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS napominje sva pravna i fizička lica da su, u skladu sa odredbama Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo, dužni vršiti čišćenje i uklanjanje snijega. Uklanjanje snijega sa pločnika i posipanje pločnika ispred individualnih i stambenih objekata u vlasništvu građana vrše vlasnici. Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrada na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugo pravno lice kome je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje. Također, sa krovova se moraju ukloniti snijeg i led, kada predstavljaju opasnost za prolaznike, stanare ili same zgrade. Čišćenje, kao i uklanjanje snijega i ledenica vrše upravitelji, odnosno vlasnici individualnih objekata, a za poslovne zgrade njihovi korisnici.

Pored toga, snijeg se treba ukloniti i sa tramvajskih, autobuskih, trolejbuskih, kombi i željezničkih stajališta, tramvajskih i željezničkih pruga, te benzinskih stanica. Uklanjanje snijega i posipanje tih površina vrše preduzeća i druga pravna lica koja te površine koriste, odnosno kojima upravljaju. Takođe, uklanjanje snijega i leda sa slivnika i održavanje slivnika vrši KJKP Vodovod i kanalizacija.

Svako kršenje odredaba Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo na terenu evidentiraju komunalni redari kantonalnih javnih preduzeća, koji sačinjavaju zapisnike i službene zabilješke i iste uz fotodokumentaciju dostavljaju kantonalnoj komunalnoj inspekciji na nadležni postupak. Shodno zakonskim propisima i ovlaštenjima, komunalni inspektori pokreću postupak, koji u slučaju utvrđenog prekršaja podrazumijeva izdavanje prekršajnog naloga. Za ovu vrstu prekršaja određene su novčane kazne koje za fizičko lice iznose od 100,00 do 1.500,00 KM, za obrtnike od 500 do 2.500,00 KM , za pravna lica od 1.000,00 do 6.000,00 KM, a za odgovorno lice u pravnom licu od 500,00 do 2.000,00 KM.

Napominjemo građane da uočene nepravilnosti, koje se odnose na nepoštivanje ove zakonske obaveze, mogu prijaviti na Eko-telefon 66 00 00.