Inspektori u stambenoj oblasti počeli sa radom u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS

02.06.2017

Svečanim polaganjem zakletve u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS od juče su zvanično počela sa radom tri kantonalna inspektora- dva kantonalna inspektora u stambenoj oblasti i jedan inspektor socijalne zaštite. Dva inspektora preuzeti su državni službenici iz Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a treći inspektor je i ranije obavljao poslove inspektora u stambenoj oblasti u sastavu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.

Ovim činom inspekcija iz stambene oblasti zvanično prelazi iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove KS, gdje će djelovati pri Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije. Podsjećamo, radi se o primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo, koji je Skupština KS usvojila 22. marta 2017.godine.

Kantonalni inspektori u stambenoj oblasti, između ostalog, imaju nadležnost da vrše nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa koji se odnose na upravnike, prinudne upravnike, predstavnike etažnih vlasnika i etažne vlasnike, prate stanje u stambenoj oblasti vezane za održavanje zajedničkih dijelova zgrade, te imaju nadležnost da poduzimaju preventivne, korektivne i druge mjere, radi sprečavanja povrede zakona i drugih propisa. Nepravilnosti u ovoj oblasti građani, kao i do sada, mogu prijavljivati redovnim sredstvima komunikacije (telefonom, mailom, poštom ili lično) uz napomenu da je sjedište ovog inspektorata na adresi Aleja Bosne Srebrene bb u Nedžarićima.

Čin zakletve novi inspektori položili su u prisustvu direktora KUIP-a Heni-Erduan Ćesira, te glavne inspektorice Inspektorata urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije Edine Koluh.