Intenzivirane inspekcijske kontrole kantonalnih veterinarskih inspektora u povodu Kurban-bajrama

01.07.2022

U povodu predstojećeg Kurban-bajrama veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS uz policijsku asistenciju će vršiti pojačane inspekcijske nadzore nad radom stočne pijace u Sarajevu, kao i kontrolu životinja u prijevozu, te vršiti kontrolu proizvoda životinjskog porijekla na području Kantona Sarajevo.
Proteklog mjeseca kantonalni veterinarski inspektori su u saradnji sa nadležnim veterinarskim organizacijama u KS kontrolisali 18 farmi po osnovu zdravstvenog statusa životinja. Na tri farme na području Općine Trnovo registrovane su jedan pas i dvije brucelozne ovce, koje su u skladu sa zakonom eutanizirani. Na tim imanjima pod nadzorom inspketora su naređene i provedene propisane higijenske i protuepidemiološke mjere, a imanja i dalje ostaju pod službenim nadzorom dok se sumnja na zarazu u potpunosti ne otkloni.

Cijeneći tradiciju obrednog klanja, koja najčešće uključuje klanje malih i velikih preživara, ovaca i goveda prijemčivih na brucelozu, kao i druge zarazne bolesti, napominjemo da je prometovanje životinjama koje nisu obilježene ušnim markicama i koje nemaju veterinarsku svjedodžbu o zdravstvenom stanju zabranjeno, te upozoravamo da će se u svim slučajevima prometa životinja suprotno ovom ograničenju, uz pomoć nadležnih službi, životinje oduzeti radi provođenja karantinskih mjera, na trošak vlasnika ili držaoca.

Kontrolne aktivnosti veterinarske inspekcije provodit će se svakodnevno do Kurban-bajrama, kao i u vrijeme praznika, zbog čega je uspostavljeno aktivno i pasivno dežurstvo, uključujući sve raspoložive inspektore. Sve vjernike, namjernike obrednog klanja, podsjećamo da je prilikom odabira životinja za klanje, nužno ispuniti sve (pred)uslove, kako iz javnozdravstvenih razloga, tako zbog značaja, smisla i svrhe kurbana/žrtve.
Iz navedenih razloga, ističemo, životinju koja nije označena, nije zdrava, životinju koja je tretirana zabranjenim supstancama ili liječena veterinarskim lijekovima, a nije istekao period karence (minimalno vrijeme koje mora proteći nakon zadnje primjene lijeka), nije dozvoljeno zaklati, bez obzira na mjesto i svrhu njenog klanja.

Pozivamo da se za životinje namjenjene klanju blagovremeno osigura odgovarajući dokaz, uvjerenje, odnosno svjedodžba o zdravstvenom stanju, koju na zahtjev vlasnika mogu izdati ovlašteni veterinari nadležnih veterinarskih stanica. Svjedodžbom se potvrđuje da u mjestu porijekla ili boravka nisu utvrđene zarazne bolesti, da su životinje propisno označene, da su nad životinjama provedene preventivne i dijagnostičke mjere, da životinje nisu liječene ili ako su liječene da je istekla propisana karencija, da nisu liječene zabranjenim veterinarsko-medicinskim proizvodima, odnosno da nema smetnji za njihov promet i klanje. S tim u vezi apelujemo da se ne kupuju životinje bez odgovarajuće svjedodžbe veterinara.

Napominjemo da će se u svakom slučaju sumnje ili nedostatnosti informacija o zdravlju i porijeklu, (za)tražiti pretraga krvi na brucelozu, eventualno i druge bolesti, kao i da se u vrijeme Bajrama neće uvažiti izvještaji, nalazi o ispitivanju na brucelozu stariji od 21 dan.
Pozivamo da se klanje životinja, posebno goveda, obavi u registrovanim objektima za klanje na području Kantona Sarajevo, uz osiguranje veterinarsko-zdravstvenog pregleda prije i poslje klanja. Za životinje, odnosno meso pregledano poslje klanja od strane nadležnog inspektora biće izdata i odgovarajuća potvrda o ispravnosti.

Napominjemo da se uslovi u pogledu zdravlja životinja, odnosno uslovi u pogledu zdravstvene ispravnosti proizvoda životinjskog porijekla, mesa, mogu potvrditi isključivo svjedodžbom o zdravstvenom stanju životinja, odnosno potvrdom o zdravstvenom stanju proizvoda životinjskog porijekla. Niti jedan drugi dokument ne može se uvažiti, kao što su potvrde koje izdaju veterinarske organizacije za imanja u postupku ostvarivanja podsticaja u poljoprivredi i drugi.
Svjedodžba važi deset dana od dana izdavanja, odnosno od dana produženja valjanosti. Valjanost svjedodžbe, koji se ne naplaćuje, produžuje se ovjerom veterinara na poleđini svjedodžbe, uz uvjet da se zdravstveni status životinja na koje se odnosi nije u međuvremenu promijenio.
Upozoravamo da se sakupljanje i trgovina životinjama može vršiti samo u mjestima i objektima koja posjeduju prethodnu veterinarsko-zdravstvenu saglasnost nadležnog Ministarstva privrede KS i koja su pod nadzorom veterinarske inspekcije.

Klanje kurbana prvog i drugog dana Kurban-bajrama u organizaciji Rijaseta IZ-e u BiH, koje će se obaviti na imanju Gazi Husrev-begove medrse na Jarčedolima, provest će se pod nadzorom i kontrolom veterinarskih inspektora KUIP KS.

Na okolnosti visokih vanjskih temperatura pozivamo da se osiguraju odgovarajući uslovi u pogledu higijenske manipulacije životinjama i mesom nakon klanja, kao i osiguranja odgovarajuće temperature, hlađenja tokom čuvanja i prijevoza kurbanskog mesa.
POsebno skrećemo pažnju da se izbjegne odlaganje nusproizvoda klanja u kontejnere komunalnog otpada, odbacivanje u okoliš i sl, već da se isti propisno zakopaju na imanju porijekla uz obaveznu brigu o nivou podzemnih voda, tipu zemljišta, dimenizijama mjesta za zakopavanje, sprečavanja pristupa štetočinama, pticama, psima i drugim životinjama.
Kože kurbana nakon klanja nužno je konzervirati soljenjem, po mogućnosti hlađenjem, te u što kraćem roku predati sakupljaču, koji mora osigurati odgovarajuće mjesto i hladni režim za sakupljanje i dalji prijevoz koža, kao i prethodnu veterinarsko-zdravstvenu saglasnost za sakupljanje izvan objekata i mjesta utvrđenih Zakonom o veterinarstvu.