Izvršen inspekcijski nadzor u vezi sa događajem ispred ugostiteljske radnje “Raffaello”u sarajevskoj ulici Ćemaluša 1.maja 2017.godine

04.05.2017

Kantonalni komunalni i tržišno-turistički inspektori juče su u prisustvu komunalnog inspektora Općine Centar, te komunalnih redara KJKP”Rad” i općinskog komunalnog redara, izvršili usmjereni inspekcijski nadzor u vezi sa događajem ispred ugostiteljske radnje “Raffaello”u sarajevskoj ulici Ćemaluša, za vijeme obilježavanja Međunarodnog praznika rada. Inspekcijski nadzor pokrenut je po službenoj dužnosti, a za potrebe provođenja inspekcijskih radnji pribavljena je i službena zabilješka policijskih službenika MUP-a KS, sačinjena 1.maja oko 15:00 sati. U trenutku inspekcijske kontrole, utvrđeno je:
-Da je ugostiteljski objekat zatvoren i ne radi;
-Kantonalni tržišno-turistički inspektor konstatovao je prekrašaj da na objektu nema istaknuto radno vrijeme, te nepridržavanje radnog vremenau u skladu sa Odlukom o radnom vremenu Općine Centar Sarajevo;
-Kantonalni komunalni inspektor konstatovao je da je javna površina čista i da nema vidljivih tragova i ostataka loženja vatre. O izvršenom inspekcijskom nadzoru i utvrđenom stanju postupajući inspektori sačinili su službene zabilješke. Zbog nepoštivanja odredaba Odluke o radnom vremenu Općine Centar tržišno-turistička inspekcija će izdati prekršaj nalog. Pored toga, kantonalna komunalna inspekcija službeno će zatražiti od KJKP ”Rad” da u narednom periodu pojača prisustvo komunalnih redara na terenu, a naročito kontrolu čistoće javnih površina u urbanim dijelovima grada za vrijeme proslava praznika i održavanja kulturnih i drugih manifestacija. Dalji inspekcijski postupak privremenog korištenja javne površine ispred ugostiteljske radnje “Raffaello” nastavlja voditi nadležna općinska komunalna inspekcija, shodno zakonskim i podzakonskim aktima kojima je regulisana predmetna materija.

Kao i svake godine inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su, u skladu sa očekivanim masovnim okupljanjima i eventualnim nelegalnim prometom, 1.maja vršili kontrolu na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne". Tim povodom formiran je i inspekcijski tim u sastavu tržišno-turistički, veterinarski i sanitarni inspektor, koji je u više navrata tokom dana obišao cijeli lokalitet izletišta, gdje nisu utvrdili prekršaj nelegalne prodaje prehrambenih i neprehrambenih namirnica. Podršku kantonalnim inspektorima pružali su i ovlaštena lica KJU za zaštićena prirodna područja, službenici PU Ilidža i zaposlenik KJKP Rad, koji je bio anagažovan u slučaju potrebe prevoza i adekvatnog zbrinjavanja oduzete robe.

Inspektori KUIP-a u svakom trenutku stoje na raspolaganju građanima Kantona Sarajevo, uz napomenu da sve uočene nepravilnosti ovom organu mogu prijaviti redovnim sredstvima komunikacije. Takođe, građanima je na raspolaganju i telefon Eko policije (66 00 00) sa kojom smo u stalnom kontaktu.