KUIP KS:Intenzivirane kontrole povodom prvomajskih praznika

30.04.2018

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će povodom predstojećih prvomajskih praznika intenzivirati inspekcijske nadzore na području cijelog Kantona, a naročito na poznatim sarajevskim izletištima i zaštićenim područjima, s posebnim fokusom na nelegalnu prodaju prehrambenih i nepehrambenih proizvoda.
Kantonalni veterinarski inspektori pojačane kontrole iz svoje nadležnosti započeli su 10 dana prije praznika na okolnosti prometa mesa u objektima za klanje, preradu, prodaju, kao i kontrole mesa u transportu, odnosno distribuciji na području KS, a u saradnji sa nadležnim policijskim upravama.

Podsjećamo da je loženje otvorene vatre na šumskom zemljištu, odnosno spaljivanje otpadnih materijala u blizini šuma, zabranjeno na udaljenosti do 150 m od ruba šume. Vatra u šumama i na šumskom zemljištu može se ložiti samo uz pridržavanje propisanih uslova i mjera bezbjednosti i to na mjestima koja su obilježena od strane Uprave za šumarstvo, odnosno vlasnika privatnih šuma. U slučaju nekontrolisanog širenja vatre napominjemo građane da odmah obavijeste vatrogasce pozivom na broj 123, Kantonalni operativni centar civilne zaštite na broj 121, ili policiju na broj 122.
Napominjemo i da je zabranjeno obavljanje svih radnji koje oštećuju ili uništavaju zelene i rekreativne površine. Tu se misli na oštećivanje i uništavanje travnjaka, zasada i staza, klupa i korpi za otpatke, vožnju i parkiranje motrnih vozila, paljenje i loženje vatre, te odlaganje otpadaka izvan za to predviđenih mjesta. Građanima je na raspolaganju i telefon Eko policije (66 00 00) putem kojeg mogu prijaviti uočene nepravilnosti koje se odnose na komunalnu čistoću.

Dodajemo i da nadzor nad zauzimanjem javnih površina vrše općinske inspekcije.