KUIP:Inspekcijskim nadzorima spriječiti rast cijena na tržištu- sanitarni inspektori prate provođenje mjera kriznih štabova

16.03.2020

Kao jedan od subjekata koji je odgovoran za zaštitu potršača u Kantonu Sarajevo, kantonalni tržišno-turistički inspektori su, s obzirom na aktuelnu situaciju, aktivnosti inspekcijskih nadzora usmjerili na kontrolu kretanja cijena na tržištu, koje shodno odluci Vlade FBiH trebaju ostati na istoj razini, kakve su bile i 05.marta 2020.godine.
Pozivamo građane da sve eventualno uočene nepravilnosti u Kantonu Sarajevo prijave nadležnim inspekicjskim organima, na sljedeće načine:

-Putem telefona na: 033 770-156;

-E-mail poštom na:kuip@kuip.ks.gov.ba

-Putem vibera na broj:061 160-926

S ciljem zaštite interesa krajnjeg potrošača inspekcijski nadzori će biti izvršeni u maksimalno ekspeditivnim rokovima. Dodajemo i da u okviru svojih nadležnosti inspektori Tržišno-turističke inspekcije u svakodnevnim nadzorima provode kontrole cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih potrepština, o čemu svakog mjeseca izvještaje dostavljaju Federalnom ministarstvu trgovine i Ministarstvu privrede KS.
Bitno je napomenuti da privredni subjekti imaju zakonsku obavezu posjedovanja Pravilnika o načinu formiranja cijena, kao i da Zakon o unutrašnjoj trgovini, Zakon o kontroli cijena, kao i Zakon o zaštiti potršača, svaki na svoj način obavezuje preduzeća i fizička lica da se trebaju pridržavati istaknutih cijena, a da cjenovnici i pojedinačna cijena usluga i proizvoda mora biti istaknuta na vidnom i mjestu dostupnom za kupca.
Upozoravamo privredne subjekte, kao i sva pravna i fizička lica da će svako nezakonit povećanje cijena i zloupotreba uslova slobodnog formiranja cijena biti pravovremeno sakcionisana.
Zakon o kontroli cijena predviđa novčanu kaznu za pravna lica u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 200,00 KM do 2.000,00 KM, te od 500 do 1.500 KM za fizičko lice.
 
Osim toga, u interesu zaštite zdravlja građana, kantonalni inspektori Inspektorata sanitarne, zdravstvene, farmaceutske i inspekcije za hranu u punom kapacitetu vrše pojačani nadzor nad provedbom općih i posebnih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, u skladu sa naredbama kriznih štabova ministarstava zdravstva FBiH i Kantona Sarajevo.
 
Od početka ovog mjeseca inspketori KUIP-a su na osnovu dostavljenih sanitarnih upitnika sa graničnih prijelaza, izdali 155 rješenja o zabrani kretanja van boravišta (samoizolacija) na području KS u trajanju od 14 dana, koje će biti predmetom kontrole u saradnji sa policjskim službenicima Uprave policije KS. Prema odredbama Krivičnog zakona, ukoliko neko svjesno dovede drugog u mogućnost zaraze, odnosno širenja bolesti, može se kazniti zatvorom do godinu dana.
 
Dodajemo i da se zbog neprovođenja mjere za sprečavanje zaraznih bolesti privrednim društvima i drugim pravnim licima mogu izricati kazne od 3.000 do 10.000 KM, odgovornim licima pravniih lica od 500,00 KM do 2.000,00 KM, a fizčkim licima-obrtnicima od 2.000 KM do 8.000 KM.
 
S ciljem preventivnog djelovanja građane, prije svega, pozivamo na samodisciplinu, kao i da se pridržavaju zvanično donesenih mjera i uputa kriznih štabova kantonalnog i federalnog Ministarstva zdravstva.