Nakon brze reakcije kantonalnog vodnog inspektora srušena brana na Tilavi, a voda vraćena u korito

24.07.2020

Na osnovu anonimne prijave građana juče upućene Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS, a koja se odnosila na radove u koritu rijeke Tilave (od MZ Donji Kotorac do džamije Butmir), odnosno na preusmjeravanje vode iz korita Tilave u Malu Tilavu, kantonalni vodni inspektor je odmah po dobijanju iste izvršio kontrolu na navedenoj lokaciji.
Tom prilikom je utvrđeno da je u naselju Donji Kotorac, kod objekta MZ Donji Kotorac, izvršeno preusmjeravanje vode iz korita Tilave u kanal koji je nekada korišten za navodnjavanje - Mala Tilava, koja se ponovo uliva u korito Tilave kod Džamije Butmir, tako da je korito Tilave ostalo bez vode u dužini od cca 2.000 metara. U koritu je zatečena građevinska mašina izvođača radova MEVLUDIN COMMERCE doo, čije je odgovorno lice na zapisnik inspektora izjavilo da radove vrše na osnovu ugovora zaključenog sa Općinom Ilidža, kao investitorom radova. Predstavnik investitora je odmah kontaktiran, te mu je od strane kantonalnog vodnog inspketora usmeno naloženo da bez odlaganja sruši branu i vrati vodu u korito, što je izvršeno juče u 12:30 sati.
Inspektoru je potom na uvid dostavljen i ugovor čiji je predmet "Sanacija uređenog korita vodotoka Tilava u MZ Donji Kotorac", zaključen 01.06.2020.godine, dok će mu za potrebe nastavka vođenja započetog inspekcijskog postupka naknadno biti dostavljena i ostala dokumentacija vezana za predmetne radove, a shodno odredbama Zakona o vodama ("Službene novine Kantona Sarajevo"; 18/10, 43/16). S obzirom da će kantonalni vodni inspektor po službenoj dužnosti nastaviti provođenje inspekcijskih radnji i aktivnosti iz svoje nadležnosti u navedenom predmetu, najvljujemo i da će o daljem toku predmetnog postupka javnost biti pravovremeno upoznata.