Nakon proglašenja epizode "Upozorenje" inspektori KUIP-a odmah počeli sa aktivnostima predviđenim Planom interventnih mjera

21.12.2018

Uzevši u obzir da je zbog prekoračenih prosječnih vrijednosti polutanata u zraku Operativni štab Vlade Kantona Sarajevo na današnjem sastanku proglasio Drugu epizodu "Upozorenje" iz Plana interventnih mjera, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS odmah su pristupili s primjenom mjera predviđenih navedenim planom.

Kantonalni inspektori za zaštitu okoliša i komunalni inspektori su, još večearas, svim operaterima, koji u upotrebi imaju postrojenja za sagorjevanje snage 50 kW i preko 50 kW, među kojima i KJKP “Toplane”, uputili obavještenje o proglašenju epizode sa mjerama koje su dužni poduzeti. Osim toga, dopisi su upućeni i svim općinama u KS da poduzmu mjere u okviru njihovih nadležnosti i o svemu obavijeste Operativni štab Vlade KS.

Dopisi su poslati i preduzećima “RAD” i “PARK”, kao i službama komunalnih redara ovih preduzeća, koje imaju obavezu da nastave aktivno vršiti kontrolu gradilišta i javnih površina u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći KS. Obrada službenih zabilješki komunalnih redara predstavlja prioritet u postupanju komunalne inspekcije.

U dosadašnjim kontrolama Služba komunalnih redara izvršila je kontrolu na 42 gradilišta u Kantonu Sarajevo. Konstatovano je da je na 40 gradilišta obustavljeno izvođenje grubih i svih drugih radova, te da nema prljanja javne površine, dok su na dva gradilišta vršeni manji radovi, radi čega će protiv prekršilaca biti poduzete represivne mjere. Prema izvještaju koji je KJKP “Rad” d.o.o dostavilo nadležnoj inspkeciji, u prvoj polovini decembra 2018. godine, aktivnostima mašinskog čišćenja obuhvaćeno je 128.553 metara saobraćajnica, a aktivnostima pranja 500.476 metara. U periodu zimske sezone, a u skladu sa Planom interventnih mjera, nastavlja se kontinuirano čišćenje tzv. mokrim postupkom, tj. posipanjem otopinom Calcium hlorida, kao posipnog materijala za sprječavanje poledice, a u cilju smanjenja čestica prašine PM 10 u zraku.

Kantonalni saobraćajni inspektori su shodno mjerama koje treba poduzimati u epizodi “Upozorenje”, od večeras sa službenicima MUP-a KS počeli kontrole vezane za odluku Operativnog štaba koja se odnosi na zabranu kretanja automobila na relaciji Baščaršija- Ilidža.
Naglašavamo da saobraćajna inspekcija nema nadležnost nad nadzorom odvijanja saobraćaja i kontrolom motornih vozila u pogledu EURO normi, već shodno odredbama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH isključivo nadzire uslove i način obavljanja djelatnosti prijevoza osoba i tereta motornim vozilima u cestovnom prijevozu. Također, shodno članu 17. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo saobraćajni inspektori imaju nadležnost da vrše kontrolu motornih vozila kojima se vrši prevoz uglja, odonosno posjedovanje certifikata BAS EN ISO 17025.

Istovremeno napominjemo da je kontrola ložišta individualnih stambenih objekata u nadležnosti Inspekcije zaštite od požara, koja djeluje pri MUP-u KS, te da su sve dosadašnje prijave građana upućene putem dežurnog telefona KUIP-a, a koje se odnose na problem emisija iz kućnih ložišta, po službenoj dužnosti proslijeđene nadležnoj inspekciji pri MUP-u KS.

Dodajemo i da su kantonalni inspektori, početkom septembra ove godine, intenzivirali inspekcijske kontrole nad provođenjem Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka KS, a iste će biti nastavljene i u narednom periodu uz pravovremeno informisanje Operativnog štaba Vlade KS i javnosti.