Naređena sanacija devastiranog dijela fasade objekta "Halid dvor"

10.05.2019

Kantonalni inspektor za zaštitu dobara baštine KUIP-a juče je, odmah nakon prijema Smjernica Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, bez odlaganja donio rješenje pravnom licu ''SANJA CO'' d.o.o, kojem je naređena koloristička obrada devastirane fasade prizemlja i suterena na objektu "Halid dvor" na Marijin Dvoru. Inspektor će po službenoj dužnosti pratiti izvršenje rješenja.
 
Podsjećamo, inspektor za zaštitu dobara baštine 27.februara 2019.godine je pokrenuo inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti, nakon što je prizemlje objekta, koji ima status pojedinačnog dobra baštine, ofarbano u zelenu, a suteren u sivu boju bez neophodnih saglasnosti. Po okončanju inspekcijskog postupka, 25. marta 2019. godine doneseno je i Rješenje kojim je investitoru građevinskih radova naloženo da se obrati Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, radi pribavljanja stručnih uputstava za sanaciju. Istovremeno, inspektor je djelovao i izdavanjem prekršajnog naloga Društvu ''SANJA CO'' u ukupnom iznosu od 1.800 KM, jer su postupili suprotno članu 24. Zakona o zaštiti kulturne baštine KS i izvodili radove bez saglasnosti Zavoda.
 
Objekat "Halid dvor" je spomenik arhitekture i kulture iz austro-ugarskog perioda, izgrađen 1913.godine, a nalazi se na Listi evidentiranih, prethodno zaštićenih i zaštićenih objekata Kantona Sarajevo. Iz navedenog razloga, prema Zakonu o zaštiti kulturne baštine KS, bez saglasnosti Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, ne mogu se izvoditi bilo kakve intervencije koje utiču na izmjenu izvornog izgleda objekta.