Okončan nadzor na okolnosti izmjene boje fasade Halidovog dvora: Za odgovorne prekršajne i upravne mjere

27.02.2019

Inspektor za zaštitu dobara baštine KUIP-a pokrenuo je danas inspekcijski postupak iz svoje nadležnosti nad okolnostima izmjene boje fasade prizemlja na objektu Halid-dvor u Ulici Hiseta broj 1, u dijelu gdje je smješten kafić ''Retro''.
Nadzor je proveden u sardnji sa nadležnom inspekcijskom službom Općine Centar, a u prisustvu predstavnika pravnog lica ''Sanja CO'' d.o.o, u sklopu koje posluje kafić ''Retro'', koji je ujedno i insvestitor radova. Zapisnički je konstatovano da je prizemlje objekta djelimično obojeno u zelenu boju, a suteren u sivu, pri čemu su korištene nijanse koje se značajno razlikuju od postojeće boje fasade.
S obzirom da je u postupku nadzora utvrđeno da vlasnik pravnog lica ''Sanja CO'' d.o.o. i vlasnik kafića ''Retro'' ne posjeduje saglasnost Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, kao ni ostala općinska odobrenja za radove bojenja fasade, postupajući inspektor će djelovati odgovarajućim upravnim i prekršajnim mjerama.

Prema Zakonu o zaštiti kulturne baštine KS postupajući inspektor će izdati prekršajne naloge u ukupnom iznosu od 1.800 KM, odnosno 1.500 KM pravnom, te 300 KM odgovrnom licu Društva. Osim toga, subjektu nadzora biće izdato i rješenje, kojim će biti naloženo da se odgovorno lice obrati Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS radi pribavljanja stručnih uputstava u vezi sa predmetnim radovima, te da u roku od tri dana o tome dostavi dokaz postupajućem inspektoru.

Po očitovanju Zavoda, inspektor će izdati rješenje da se postupi po izdatom aktu te ustanove.
U slučaju da subjekt nadzora ne dostavi dokaz inspektoru da se u ostavljenom roku obratio Zavodu, ili da ne postupi po smjernicama Zavoda, inspektor može izreći kaznu od 3.000 KM za pravno lice i 1.000 KM za odgovrno lice u pravnom licu.
Kako je i poznato, zgrada Halid-dvora ima status pojedinačnog dobra baštine i nalazi se na Listi evidentiranih, prethodno zaštićenih i zaštićenih objekata Kantona Sarajevo, kao stambeno-poslovni objekat iz austro-ugarskog perioda, a sama Ulica Hiseta se na istoj listi nalazi kao mikrourbana cjelina. Iz navedenog razloga, prema Zakonu o zaštiti kulturne baštine KS bez saglasnosti Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, ne mogu se izvoditi radovi koji utiču na izmjenu izvornog izgleda navedenih dobara baštine.

Dodajemo i da se upravne mjere inspektora donose na osnovu stava/mišljenja/smjernica koje odredi Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS. Shodno tome, postupajući inspektor ne može narediti da se izvedeno stanje vrati u prethodno bez mišljenja Zavoda i stručnih uputa te ustanove.