Potpisan Memorandum o saradnji između Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Fondacije Dogs Trust u BiH

05.10.2020

Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović i šef Predstavništva Fondacije Dogs Trust u BiH Anel Bećirović danas su u prostorijama Uprave potpisali Memorandum o saradnji, kojim je definisan nastavak dobre saradnje između Predstavništva i Inspektorata veterinarske inspekcije, kao jedne od ključnih institucija u provođenju mjera humanog, zakonskog Sistema za upravljanje populacijom pasa.
Ovom prilikom Upravi je ustupljena baza podataka Fondacije Dogs Trust u BiH, a s ciljem jačanja kapaciteta kantonalne veterinarske inspekcije u segmentu zaštite dobrobiti pasa i provođenja zakonskih mjera odgovornog vlasništva pasa. Ustupanje podataka izvršeno je po prekporukama Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, što znači da će ustupljeni podaci biti korišteni isključivo u zakonske svrhe, odnosno u svrhu provođenja inspekcijskih nadzora uz maksimalnu primjenu i poštivanje Zakona o zaštiti ličnih podataka.
Osim toga, Memorandumom je dogovorena i saradnja u oblasti edukacije vlasnika pasa putem besplatne Dogs Trust Škole za pse, kao važne osnove za sprečavanje neadekvatnog odnosa prema ljubimcima, kao i njihovog napuštanja, što direktno utiče na prevenciju nastavka problema napuštenih pasa.
Dogs Trust baza podataka, koja je danas stavljna na raspolaganje Inspektoratu veterinarske inspekcije, sakupljana je u cilju kontrole kvaliteta Programa sterilizacije pasa u K,S koji je Fondacija finansirala punih sedam godina. Njeno korištenje u velikoj mjeri će olakšati rad veterinasrkim inspektorima u smislu planiranja, kao i organizacije službenih kontrola nad primjenom propisa o zdravlju i dobrobiti pasa.
Navedene aktivnosti imaju za cilj da Sarajevo kao glavni grad bude među prvima koji će uspostaviti i dosljedno provoditi zakonski i humani Sistem za upravljanje populacijom pasa, čije će primjer, nadamo se, slijediti i ostali gradovi u BiH. Iako se ne može reći da je takav sistem u Kantonu Sarajevo u potpunosti zaživio, vjerujemo da je sada, velikim dijelom zbog značajnih rezultata Dogs Trust programa i neophodne inicijative jednog dijela institucija lokalne vlasti među, kojima je i Veterinarska inspekcija, taj cilj bliži nego ikada.
Važno je napomenuti da je Predstavništvo prije oko tri godine kao savjetodavni član, uz Ured za veterinarstvo BiH, sudjelovalo u Radnoj grupi Kantona Sarajevo koja je zajedničkim radom svih relevantnih institucija u KS rezultirala dokumentom“Set mjera za konkretizaciju državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u KS“. Među ovim institucijama su bile i Veterinarska inspekcija, te Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao i nadležna kantonalna ministarstva i službe.