Pravovremenom reakcijom kantonalnih veterinarskih inspektora sa tržišta KS zbog prisustva parazita povučeno 10.508 kg oslića

30.07.2021

Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su, postupajući po pritužbi potrošača, koja se odnosila na prisustvo parazita u ribi oslić u maloprodaji, pokrenuli usmjereni inspekcijski nadzor u postupku kojeg je utvrđeno da je u promet na malo stavljena riba oslić, porijeklom iz Španije, bez glave i repa, vidno invadirana parazitima. Prisustvo parazita je potvrđeno kod većeg broja pojedinačno pakovanih proizvoda, što je suprotno odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla, zbog čega je veterinarska inspekcija zabranila dalji promet i upotrebu ribe vidno invadirane parazitima, te naložila pokretanje postupka povlačenja sa tržišta u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o hrani.
S ciljem identifikacije vrste parazita u laboratoriji Veterinarskog fakulteta u Sarajevu provedeno je i laboratorijsko ispitivanje uzetih uzoraka kojim je utvđeno da se radi o parazitima iz porodice Anisakidae.
Po rješenju veterinarske inspekcije KS i obavještenju o rezultatima laboratorijskog ispitivanja do sada je iz maloprodaje povučeno 10.508 kg sumnjive ribe. Dalje mjere sa povučenim proizvodima ribarstva odredit će nadležna inspekcija kod uvoznika, kojem je određena zabrana stavljanja sumnjive ribe na tržište do okončanja postupka. Kako se radi o proizvodu iz uvoza, s ciljem poduzimanja daljih mjera i radnji, radi zaštite zdravlja i interesa potrošaća, ODMAH je obavještena i Agencija za sigurnost hrane BiH, Ured za veterinarstvo BiH kao i druga nadležna tijela i organi.
Shodno odredbama Pravilnika o higijeni hrane životinjskog porijekla, određeno je da "Proizvodi ribarstva koji su vidljivo napadnuti parazitima subjekti u poslovanju s hranom ne smiju staviti u promet za ljudsku ishranu".
Važno je istaći i da se larve parazita isključivo uništavaju termičkom obradom iznad 60ºC u trajanju od najmanje jedne minute. Paraziti iz poradice Anisakidae mogu izvazvati oboljenje potrošača u slučaju konzumiranja sirove ili nedovoljno termički obrađene ribe, zbog čega je nužan oprez prilikom pripreme za konzumaciju.
Istovremno, kako paraziti iz porodica Anisakidae parazitiraju u velikom broju vrsta slatkovodnih i morskih riba iz Inspketorata veterinarske inspekcije KUIP-a pozivaju i sve subjekte u poslovanju sa proizvodima ribarstva i akvakulture da u okviru planova samokontrole, a u skladu sa načelima HACCP sistema, obavezno obavljaju pretrage ribe akreditovanim metodama kod ovlaštenih laboratorija i odgovarajućom učestalošću.
Posebno napominjemo da konkretni slučaj ukazuje na značaj, ulogu i odgovornosti koje imaju veterinarske službe za vrijeme pandemije corona virusa, s obzirom na nužnost osiguranja kontinuiteta službenih kontrola i monitoringa u oblasti sigurnosti hrane, kao i mjera u prevenciji zoonoza (bolesti prenosivih sa životinja na ljude), na što su ukazale i Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) i Svjetska veterinarska asocijacija (WVA).