Prekršaj nepropisnog plakatiranja do sada evidentiran u 129 ulica i lokacija u KS

27.09.2018

Od početka izborne kampanje za Opće izbore 2018.godine u Inspektoratu urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS do danas je primljeno i obrađeno 26 zapinika i službenih zabilješki sa fotografijama, kojima su komunalni redari KJKP “RAD” evidentirali prekršaj nepropisnog oglašavanja u 129 ulica i lokacija na području Kantona Sarajevo. Na osnovu dostavljene dokumentacije pokrenuti su inspekcijski postupci koji, u prvoj fazi, podrazumijevaju donošenje rješenja kojima je političkim subjektima naređeno uklanjanje nepropisno postavljenih plakata sa mjesta koja nisu predviđena za tu svrhu.

Izdatim rješenjima političkim subjektima je naređeno da u roku od jednog dana, od dana prijema rješenja, izvrše uklanjanje nepropisno postavljenog propagandnog materijala, s tim da je većina njih na zapisnike redara izjavila da će uklanjenje izvršiti u najkraćem roku. Druga faza tog postupka podrazumijeva izdavanje prekršajnih naloga za učinjene prekršaje, odnosno za nepostupanje po rješenju inspektora.

S obzirom da kampanja ulazi u završnu fazu, ponavljamo upozorenje svim političkim subjektima, koji učestvuju na ovim izborima, da se nepropisno plakatiranje na području svih devet općina Kantona Sarajevo svakodnevno prati, evidentira i sankcioniše. Neposrednu kontrolu i evidentiranje nepravilnosti vrši Služba komunalnih redara KJKP “RAD”, čiji uposlenici fotografišu predmet prekršaja, sačinjavaju službene zabilješke, odnosno zapisnike, koje potom dostavljaju kantonalnoj komunalnoj inspekciji. Shodno zakonskim propisima i ovlaštenjima, komunalni inspektori odmah pokreću postupak, koji podrazumijeva donošenje rješenja o uklanjanju nepropisno postavljenih plakata , te izdavanje prekršajnog naloga.
Kantonalna komunalna inspekcija je još prije početka predizborne kampanje, između ostaolog, pozvala na saradnju nadležne općinske inspekcije i sve nadležne pravne subjekte na području Kantona Sarajevo da poduzmu neophodne mjere na sprečavanju nepropisnog postavljanja plakata i drugih sadržaja, odnosno pristupe njihovom hitnom uklanjanju.

Kazne za nepropisno plakatiranje propisane su Zakonom o komunalnoj čistoći KS, a kreću se od 1.000,00 – 6.000,00 KM za pravna lica, odnosno od 500.00 – 2.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu. Pored toga, upozoravamo i da svako nepostupanje po rješenju kantonalnog inspektora podliježe izdavanju prekršajnog naloga shodno Zakonu o inspekcijama KS u iznosu od 3.000 - 15.000 KM za pravno lice, te od 1.000-3.000 KM za odgovorno lice.

Prema do sada prikupljenim i obrađenim podacima sa terena najveći broj prekršaja nepropisnog plakatiranja evidentiran je na području općina Centar i Vogošća.