Radi većeg broja prijava na pojavu žohara i zmija intenzivirane kontrole provođenja DDD mjera

29.06.2021

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo je u proteklom periodu upućen veći broj prijava građana na pojavu žohara i zmija. Ovim putem podsjećamo građane i privredne subjekte da je shodno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđena mjera obavezne (preventivne) dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije čija je dinamika predviđena Pravilnikom o načinu izvođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Proljetna sistematska deratizacija javnih površina je provedena, ali sistematska dezinsekcija zakonom nije predviđena i osim preventivne izvodi se interventna, odnosno protuepidemijska, kada se procijeni da postoje opravdane indikacije za provođenje iste. Dolazak toplog vremena je pogodovao biološkom ciklusu i većoj reprodukciji insekata čiji broj se treba držati na adekvatnom nivou radi svih štetnosti koje oni kao prenosnici bolesti mogu prouzrokovati.
 
Iz tog razloga posjećamo privredne subjekte na obavezu redovnog vršenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije što će sanitarna inspekcija u narednom periodu intenzivnije kontrolisati. Uklanjanje zmija je komercijalna usluga koja nije Zakonom propisana, te sanitarna inspekcija ovim putem obavještava javnost da nije nadležna za ovu vrstu prijava.

Apelujemo na općine, kao jedinice lokalne samouprave, kao i Gradsku upravu za aktivno uključivanje u rješavanje novonastale situacije u cilju zaštite zdravlja stanovništva.