Sanitarni inspektor KUIP-a Izet Smajić na današnjem press-u Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS

25.09.2020

Od proglašenja pandemije, kao i u periodu pogoršanja epidemiološke situacije u KS, sanitarni inspektori raspoređeni u dvije smjene, svakodnevno su vršili nadzore na terenu (uključujući i dane vikenda i rad u noćnim terminima), na području svih devet općina Kantona Sarajevo, a koji se odnose na kontrolu poštivanja naredbi donesenih od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH i KS. Istovremeno, prioritetno su postupali i u pogledu izdavanja rješenja o zabrani kretanja osobama koja su bila u direktnom kontaktu sa oboljelima od COVID-a 19 ili sa osobama za koje postoji sumnja da su zaražene koronavirusom, uključujući i praćenje poštivanja donesenih mjera.
Kako Uprava nema dovoljan broj sanitarnih inspektora koji bi, s obziom na broj subjekata nadzora u KS, mogao adekvatno odgovoriti zadatim potrebama u uslovima pandemije, da bi se prevazišao problem nedostatka kadra, izvršeno je preraspoređivanje inspektora iz drugih oblasti koji djeluju u sastavu Uprave. To je urađeno na način da su im data ovlaštenja za obavljanje poslova sanitarnog inspektora, čiji je referat da vrše kontrolu provođenja mjera iz donesenih naredbi, te se na taj način obezbijedilo da nadzor nad provođenjem istih u KS svakodnevno prati između 15-20 inspektora. Od mjeseca marta pa sve do danas inspekcijski nadzori provode se svakodnevno sa organizacijom rada u dvije smjene, uključujući i noćne sate kada se kontrole vrše u ugostiteljskim objektima uz asistenciju policijskih službenika MUP-a KS.
Tokom trajanja SFF-a nadzori u nargila barovima, klubovima i kafićima vršeni su uz policijsku asistenciju svake večeri, sa posebnim akcentom na kontrolu poštivanja radnog vremena i donesenih epidemioloških mjera. Za uspješno provedene akcije inspekcijskih organa bez ijedne incidentne situacije posebnu zahvalnost dugujemo kolegama iz MUP-a KS, koji su pratili naš rad i obezbjeđivali da postupak nadzora ostvari svrhu i cilj.
O svim provedenim nadzorima Inspektorat vodi službenu evidenciju, te redovno izvještava javnost i sve relevantne institucije, kao i o mjerama i aktivnostim koje poduzima.
 
S tim u vezi od početka marta 2020. godine do danas sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS na oklonosti izazvane pandemijom koronavirusa izvršili su ukupno 9.248 inspekcijskih nadzora ugostiteljskih i trgovačkih objekata, tržnih centara, kozmetičkih/frizerskih salona, pekara, kladionica, škola, vrtića, te ostalih subjekata nadzora na koje se donesene naredbe odnose. U tom periodu izdata su 254 prekršajna naloga u novčanom iznosu od 424.695,00 KM, a broj donesenih rješenja kojima su donesene prevenitivo-korektivne mjere iznosije 830. U istom periodu inspektori su, na osnovu dostavljenih epidemiloških izvještaja JU Zavoda za javno zdravstvo KS, donijeli 3.723 rješenja o zabrani kretanja za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima, uz napomenu da se dnevni izvještaji o broju donesenih rješenja dostavlja zavodima za javno zdravstvo Federacije i KS, radi vođenja evidencija u skladu sa naredbama kriznih štabova ministarstava zdravstva. Također, sva donesena rješenja se dostavljaju i MUP-u KS čiji službenici svakodnevno prate poštivanje mjera o zabrani kretanja, na osnovu čega sačinjavaju i Inspekciji dostavljaju službene zabilješke o eventualnim kršenjima istih. Na osnovu do sada dostavljenih službenih zabilješki policije, sanitarni inspektori su protiv 26 osoba u KS pokrenuli prekršajne postupke pred nadležnim sudom, zbog kršenja zabrane kretanja.
Posebno izdvajamo da su početkom školske 2020/2021 godine od 03. septemra inspekcijske kontrole prioritetno nastavljene u javnim i privatnim školskim i predškolskim ustanovama na području KS, a s ciljem zaštite zdravlja učenika, nastavnog i drugog osoblja, kao i članova njihovih porodica. Predmet inspekcijskih nadzora u odgojno-obrazovnim ustanovama su: kontrola poštivanja zaštitnih mjera i fizičke distance za đake i školsko osoblje, vrsta i količina dezinfekcionih sredstava i sredstava za ličnu higijenu, organizacija ishrane, organizacija produženog boravka, te uspostavljanje i pridržavanje kriznog plana pripravnosti na nivou ustanova. Sanitarno-higijenski nadzor poštivanja općih i posebnih higijensko-epidemioloških mjera do sada je izvršen u 126 odgojno-obrazovnih ustanova, od čega 80 u osnovnim školama, 38 u srednjim školama i osam u predškolskim ustanovama.
U momentu nadzora u 104 škole ( 72 osnovne i 32 srednje) sve naložene mjere i preporuke su bile u potpunosti ispoštovane. Radi utvrđenih nepravilnosti za ukupno 13 škola ( sedam osnovnih i šest srednjih) izdata su rješenja sa korektivnim mjerama koja su u roku od 24 sata ispoštovana, dok su za tri škole (dvije srednje i jednu osnovnu) inspektori izdali šest prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 10.500 KM. Prekršajne i upravne mjere donesene su zbog nepoštivanja naredbi i preporuka Kriznog štaba FMZ, neusklađenosti vezanih za broj djece u produženom boravku, organizacijske nepravilnosti vezane za ishranu učenika u produženom boravku i načina ishrane uopšte, kao i nedonošenje kriznog plana pripravnosti u slučaju pojave oboljenja.
Napominjem da se trenutno vrše nadzori u javnim i privatnim predškolskim ustanovama na kojima prioritet nadzora ostaje sve dok se predviđeni plan ne ostvari.
Važno je spomenuti i da je rad inspektora na terenu, sve do jula ove godine, imao preventivno/korektivni karakter, međutim nakon pogoršanja epidemiološke situacije i zahtjeva kriznih štabova, osim pojačanog intenziteta u pogledu broja nadzora, inspektori su djelovanje na terenu zamijenili reprsivnijim sankcionisanjem prekršilaca.
 
U KS ugostiteljski objekti, posebno nargila barovi, kao i trgovine i dalje su najčešće sankcionisani subjekti nadzora zbog nepoštivanja donesenih higijensko-epidemioloških mjera za prevenciju širenja koronavirusa.

Izuzetno nam je zadovoljstvo da trenutna epidemiološka situacija u KS ne zahtjeva uvođenje restriktivnih mjera za građane, kao i da su predstavnici kriznih štabova i vlasti izdvojili KS kao primjer za pohvalu radi načina koordinacije organa kao i organizacije kontrole poštivanja donesenih mjera. Kako bi se trenutna zadovoljavajuća epidemiloška situacija u KS zadržala, ali i da bismo spremno dočekali nove epidemiloške rizike koje donosi jesen, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS će nastaviti i dalje provoditi aktivnosti koje su preduzimali i u proteklom periodu.
 
https://www.youtube.com/watch?v=mXjK8DXVcfg