Skupština KS usvojila Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2018. godinu

27.03.2019

Skupština Kantona Sarajevo na jučerašnjoj Šestoj radnoj sjednici usvojila je Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2018. godinu, koji je zastupnicima prezentirao direktor Uprave Fahir Halilović.

U protekloj godini 94 inspektora Uprave izvršila su ukupno 39.768 inspekcijskih nadzora, što je u odnosu na planiranih 36.713 inspekcijskih nadzora više za 8.32 % ili 255 nadzora više na mjesečnom nivou. Rezultat provedenih inspekcijskih nadzora je donošenje upravnih mjera , tj. 2.721 rješenja, a osim toga izdato je i 7.536 prekršajnih naloga u novčanoj vrijednosti od 5.071.315 KM, od čega je naplaćeno 1.900.000 KM odnosno 37.46%. U posmatranom periodu su održana i 1.433 sudska ročišta po izdatim prekršajnim nalozima i podnesenim zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka ili pet ročišta dnevno.

Programska orjentacija KUIP-a bila je prioritetno usmjerena na zaštitu i poboljšanje zdravlja stanovništva u KS, gdje ključnu ulogu imaju sanitarna, zdravstvena, farmaceutska, inspekcija za hranu i veterinarska inspekcija. U tom smislu izdvajamo podatak da su, radi zaštite zdravlja i interesa potrošača, u izvještajnom periodu veterinarski inspektori zabranili promet i upotrebu 24.810,36 kg proizvoda životinjskog porijekla i sirovina. Također, s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja od zaraznih bolesti, po nalogu inspekcije izvršena je eutanazija, neškodljivo uklanjanje i sanitarno klanje 5.971 životinja, dok su spaljivanjem uništene 23 pčelinje zajednice.
Pod stalnom kontrolom veterinarske inspekcije je 258 subjekata u poslovanju sa hranom i hranom za životinje, proizvodima životinjskog porijekla, životinjama, veterinarskim lijekovima , kao i ukupno 200 mesnica, ribarnica i ostalih prodajnih objekata neupakovanog mesa stoke za klanje, peradi i ribe.

U Inspektoratu sanitarne, zdravstvene, farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu u izvještajnom periodu je izvršeno 5.052 inspekcijskih nadzora, što je u odnosu na planiranih 4.837 nadzora, više za 215 nadzora ili 4,44 %. Među prioritetnim aktivnostima ovog organa u protekloj godini bilo je i suzbijanje “sive ekonomije” u KS gdje ključnu ulogu imaju tržišno-turistička inspekcija i inspekcija rada. Inspekcija rada je u provedenim nadzorima, kojih je u 2018.godini bilo 3.298, evidentirala rad 450 lica bez zaključenog ugovora o radu i prijave na obavezne vidove osiguranja. Tržišno-turistička inspekcija je od ukupnog broja, odnosno od 6.143 provedena nadzora, evidentirala 3.654 urednih, te 2.489 subjekata nadzora koji su, u momentu kontrola, zatečeni u prekršaju.

Značajne rezultate i doprinos realizaciji planiranih ciljeva i zadataka u protekloj godini postigli su i ostali inspektorati, odnosno Inspektorat saobraćajne i cestovne inspekcije, Inspektorat prosvjetne inspekcije, te Inspektorat urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije.

Sistematizacija radnih mjesta Uprave obuhvata ukupno 205 radih mjesta, uključujući direktora, sekretara, 11 državnih službenika koji rukovode osnovnim organizacionim jedinicama, 169 državnih službenika i 23 namještenika, od čega je, zaključno są 31.12.2018. godine, bilo uposleno njih 129 , što je 62,93% popunjenosti.

Kompletan Izvještaj biće dostupan i na web stranici Uprave u odgovarajućem direktoriju.