U 2017.godini na području KS inspektori rada otkrili 908 "radnika na crno"

21.02.2018

U toku 2017. godine kantonalni inspektori rada su na području Kantona Sarajevo izvršili 4.686 inspekcijskih nadzora kod poslodavaca, pravnih i fizičkih lica. Od tog broja izvršeno je 3.126 redovnih inspekcijskih nadzora i 970 nadzora koje su inicirali uposelnici radi zaštite radničkih prava. Njihove predstavke pretežno su se odnosile na povrede prava na godišnji odmor, topli obrok, prevoz, povredu prava na povećanje plate po osnovu prekovremenog rada, otkaz ugovora o radu, neisplaćivanje plate u zakonskim rokovima, kao i povrede drugih prava iz radnog odnosa.

Radi utvrđenih nepravilnosti inspektori su tokom 2017.godine izdali 2.007 prekršajnih naloga u iznosu od 1.044.926,00 KM, a izvršeno je i 590 kontrolnih inspekcijskih nadzora na osnovu kojih je poslodavcima izdato 121 rješenje o naređenju, 41 rješenje o upozorenju, te podneseno devet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Aktivnosti inspektora rada bile su usmjerene i na suzbijanje radna na crno, te su tokom cijele godine u timskim nadzorima sa drugim inspektoratima Uprave, vršene pojačane kontrole u popodnevnim, a tokom ljetnih mjeseci i u noćnim satima. U izvještajnom periodu je evidentiran rad 908 osoba bez zaključenog ugovora o radu i prijave na osiguranje. Osim poduzimanja upravnih i prekršajnih mjera, djelovanje inspektora rada imalo je i preventivni karakter s ciljem sprečavanja povrede Zakona o radu i drugih propisa.

Napominjemo da se nepravilnosti, koje se odnose na povredu prava iz radnog odnosa, kao i svaki vid nezakonitog zapošljavanja, mogu prijaviti kod Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS na jedan od redovnih načina komunikacije. Pored toga, za stručne kosultacije, preporuke i savjete građani se svakog radnog dana mogu obratiti dežurnom inspektoru rada putem telefona ili lično u prostorijama Uprave u Nedžarićima.