U proteklom mjesecu intenzivirane aktivnosti inspekcijskih organa s ciljem zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka u KS

02.11.2017

Kantonalni inspektori, nadležni za kontrolu provođenja Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka KS, početkom septembra 2017.godine intenzivirali su inspekcijske kontrole s ciljem zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka u glavnom gradu BiH.
Shodno odredbama navedene odluke inspekcijske nadzore provode kantonalni inspektori zaštite okoliša, komunalni, urbanističko-građevinski, tržišno-turistički i saobraćajni inspektori, svako iz svoje nadležnosti.

U dosadašnjim kontrolama kantonala inspekcija zaštite okoliša, koja tokom cijele godine kontinuirano vrši nadzor nad operaterima koji u upotrebi imaju postrojenja za sagorjevanje snage 50 kW i preko 50 kW, pokrenula je 39 inspekcijskih nadzora kod registrovanih subjekata koji obavljenjem određene djelatnosti vrše značajne emisije u zrak. Od subjekata kontrole zatraženo je da u ostavljenom roku:

-Poduzmu sve neophodne mjere radi smanjenja emisija u zrak;

-Urade monitoring emisije polutanata u zrak u zakonski predviđenom roku, te rezultate dostave Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, koje vodi registar emisija. U slučajevima prekoračenja Ministarstvo zahtjeva dodatni inspekcijski nadzor.

-Izrade, odnosno ažuriraju interni operativni plan za djelovanje u slučajevima proglašenja epizoda zagađenosti zraka i dokaz o učinjenom dostave Ministarstvu i nadležnoj inspekciji.

U skladu sa zakonskim ovlaštenjima, kantonalni komunalni inspektori su u ovom periodu pokrenuli kontrolu nad kantonalnim javnim komunalnim preduzećima. Tokom inspekcijskog postupka "PARK-u" i "RAD-u" naređeno je da odmah poduzmu mjere intenzivnog čišćenja saobraćajnica i održavanja čistoće javnih zelenih površina, kako bi se smanjilo prisustvo čestica prašine. Od ovih preduzeća zatraženo je da inspekcijskim organima dostave podatke o priripremljenosti za zimski period čišćenja na području KS, što je i učinjeno. Kontrolu učesnika u građenju, sa aspekta postupanja po Odluci, provode kantonalni urbanističko-građevinski inspektori, i to isključivo za objekte kojima je gradnju odobrilo nadležno kantonalno ministarstvo.

U postupku inspekcijskih nadzora teretnih motornih vozila, kojima se vršio prijevoz uglja, kantonalni saobraćajni inspektori su u 15 slučajeva utvrdili neposjedovanje dokaza o kvalitetu uglja izdatog od strane akreditovane laboratorije za analizu uglja prema BAS EN ISO 17025. Kontrolisana vozila kojima je vršen prijevoz uglja bila su u vlasništvu fizičkih lica (samostalni autoprijevoznici) kojima je donesena upravna mjera upozorenja, s obzirom da članom 60.stav 5. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka, kazna za fizička lica nije predviđena. O tome je upoznato i nadležno ministarstvo prema kojem je upućen prijedlog za izmjenu, odnosno dopunu navedenog člana. Nadzori se provode uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a u konkretnim nadzorima radilo se o policijskim upravama Ilidža, Trnovo, Vogošća i Ilijaš.

Tržišno-turistička inspekcija je prilikom kontrole prodaje uglja u KS do sada izvršila nadzor nad četiri registrirana subjekata koji obavljaju promet uglja u KS i to:”OGANJ-TRANSPORT” doo, ”DRVOSJEČA” doo, ”BRIKET” doo i TR “OGRIJEV TRANSPORT”. Kršenje Odluke utvrđeno je u TR “OGRIJEV TRANSPORT”, gdje je inspektorima predočena prateća dokumentacija za zatečene količine uglja, ali ne i certifikat o kvalitetu izdat od akreditovane kuće po BAS standardima, radi čega su inspektori djelovali prekršajnim sankcijama.

Osim registriranih subjekata kontrole su vršili i na okolnosti nelegalne prodaje uglja, no za sada ovu vrstu prekršaja nisu utvrdili na lokalitetima koje su obišli. Zahvaljujući povoljnim vremenskim prilikama u proteklom periodu nisu evidentirane prijave koje se odnose na povećano zagađenje zraka, što se može očekivati u predstojećem periodu.

Podjećamo da je u KS zabranjeno kao gorivo koristiti teška ulja, kod kojih sadržaj sumpora prelazi 1,00 % mase, a zabrana se odnosi i na prodaju i upotrebu uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1%, te toplotnu moć nižu od 12.000 kJ/kg.
Istovremeno napominjemo da je kontrola ložišta individualnih stambenih objekata u nadležnosti Inspekcije zaštite od požara koja djeluje pri MUP-u KS.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će i u narednom periodu nastaviti vršiti kontrolu primjene Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo “, broj 23/16), kao i kontrolu primjene Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 3/14). Informacije o provedenim postupcima, utvrđenom stanju i poduzetim mjerama redovno će biti dostavljene i Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.