U prvoj polovini 2018.godine inspektori rada u KS otkrili 270 "radnika na crno"

16.07.2018

Prema polugodišnjem izvještaju Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite kantonalni inspektori rada su za šest mjeseci 2018.godine izvršili ukupno 1.635 inspekcijskih nadzora kod poslodavaca pravnih i fizičkih lica. Radi utvrđenih nepravilnosti i kršenja odredaba Zakona o radu i drugih propisa koji se odnose na oblasti radnih odnosa djelovali su izdavanjem 596 prekršajnih naloga u iznosu od 398.236 KM, a donijeli su i 72 rješenja, te pokrenuli dva prekršajna postupka pred nadležnim sudom. U izvještajnom periodu je evidentiran rad 270 lica bez zaključenog ugovora o radu i prijave na osiguranje.

Napominjemo da se nepravilnosti, koje se odnose na povredu prava iz radnog odnosa, kao i svaki vid nezakonitog zapošljavanja, mogu prijaviti kod Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS na jedan od redovnih načina komunikacije. Pored toga, za stručne kosultacije, preporuke i savjete građani se svakog radnog dana mogu obratiti dežurnom inspektoru rada putem telefona ili lično u prostorijama Uprave u Nedžarićima.