Propisi KUIP

Ukupno 391 - 420 od 483
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o obliku i sadržaju isprava iz oblasti zaštite na radu 'Službeni list SRBiH' 2/91 2/91
Pravilnik o vršenju ljekarskih pregleda radnika 'Službeni list SRBiH' 2/91 2/91
 Pravilnik o postupku za utvrđivanje poslova, odnosno radnih zadataka sa posebnim uslovima rada i posebnim uslovima rada zbog kojih se određuje kraće vrijeme na tim poslovima, odnosno radnim zadacima 'Službeni list SRBiH' 2/91 2/91
Pravilnik o obaveznim periodičnim pregledima i ispitivanjima oruna za rad, radnih i  pomoćnih prostorija, kao i postupku i načinu vršenja tih pregleda i ispitivanja 'Službeni list SRBiH' 2/91 2/91
Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati osnovne organizacije odnosno organizacije za zaštitu na radu koje vrše periodične preglede i ispitivanja 'Službeni list SRBiH' 2/91 2/91
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima 'Službene novine FBiH' 33/03 PDF icon 33/03
Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda 'Službene novine FBiH' 87/12 PDF icon 87/12
Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom 'Službene novine FBiH' 88/11, 28/13 PDF icon 88/11, PDF icon 28/13
Pravilnik o kategorijama otpada sa listama 'Službene novine FBiH' 9/05 PDF icon 9/05
Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu 'Službene novine FBiH' 19/04 PDF icon 19/04
Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata 'Službene novine FBiH' 31/15 PDF icon 31/15
Pravilnik o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje plaćanja i plaćanje, kontroli iz obaveze na osnovu opće vodne naknade i posebne vodne naknade 'Službene novine FBiH' 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12 PDF icon 92/07, PDF icon 88/12, PDF icon 79/11, PDF icon 46/09
Pravilnik o načinu utvrđivanja uslova za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta vode za javno vodosnabdjevanje stanovništva 'Službene novine FBiH' 88/12 PDF icon 88/12
PRAVILNIK  O PROGRAMU SOKOLARSKOG ISPITA I NAČINU LOVA DIVLJAČI S PTICAMA GRABLJIVICAMA 'Službene novine FBiH' 31/09 PDF icon 31/09
PRAVILNIK O BANCI PODATAKA VRIJEDNIH TROFEJA I KATEGORIJI VRHUNSKIH TROFEJA 'Službene novine FBiH' 74/12 PDF icon 74/12
PRAVILNIK  O VRSTI UNIFORME, OZNAKAMA, USLOVIMA ZA NOŽENJE LOVAČKOG ORUŽJA, VRSTI LOVAČKOG ORUŽJA I VELIČINI LOVOČUVARSKOG REJONA  'Službene novine FBiH' 63/08 PDF icon 63/08
PRAVILNIK  O OBRASCU POTVRDE O PORIJEKLU DIVLJAČI I NJENIH DIJELOVA I USLOVIMA POD KOJIM SE MOŽE VRŠITI PREPARIRANJE DIVLJAČI I DRŽANJE TROFEJA JAVNO IZLOŽENIH U OBJEKTIMA  KAO I UPOTREBI MESA DIVLJAČI U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA 'Službene novine FBiH' 63/08 PDF icon 63/08
PRAVILNIK  O OBRASCU, SADRŽAJU, NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA POTVRDA I TROFEJNOG LISTA ZA TROFEJE ODSTRIJELJENE DIVLJAČI  'Službene novine FBiH' 63/08 PDF icon 63/08
PRAVILNIK  O VRSTI I BROJU PASA ZA LOV NA POJEDINE VRSTE DIVLJAČI U ODREĐENIM PODRUČJIMA 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KATASTRA LOVIŠTA 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA LEGITIMACIJE LOVOČUVARA, VOĐENJU EVIDENCIJE O IZDATIM LEGITIMACIJAMA I SADRŽAJU SLUŽBENE KNJIGE LOVOČUVARA 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O NAČINU ODREĐIVANJA I OBILJEŽAVANJA GRANICA LOVIŠTA I POSTUPKU OSNIVANJA LOVIŠTA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O NAČINU UPOTREBE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA 'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O PROGRAMU, USLOVIMA I NAČINU POLAGANJA LOVAČKOG ISPITA  'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK O VREMENU LOVA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE DIVLJAČI I POPIS VRSTA PTICA I SISARA KOJE SE SMATRAJU KORISNIM ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO  'Službene novine FBiH' 5/08 PDF icon 5/08
PRAVILNIK  O SADRŽAJU, NAČINU I NOSIOCIMA IZRADE, ODNOSNO ODOBRAVANJA LOVNOGOSPODARSKE OSNOVE, GODIŠNJEG I PRIVREMENOG PLANA GOSPODARENJA LOVIŠTEM 'Službene novine FBiH' 63/06 PDF icon 63/06
PRAVILNIK  O UVJETIMA GOSPODARENJA LOVIŠTIMA 'Službene novine FBiH' 63/06 PDF icon 63/06
PRAVILNIK  O STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVOĐENJE LOVNO-GOSPODARSKE OSNOVE 'Službene novine FBiH' 63/06 PDF icon 63/06
Pravilnik o načinu pakovanja, plombiranja i deklarisanja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala 'Službene novine FBiH' 79/07 PDF icon 79/07
Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu šumskog i hortikulturnog sadnog materijala 'Službene novine FBiH' 79/07 PDF icon 79/07