Propisi KUIP

Ukupno 211 - 240 od 441
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji 'Službeni list RBiH' 23/92 i 113/94 PDF icon 23/92 i 113/94
Uredba o urbanističko- tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica 'Službene novine Kantona Sarajevo' 5/00 5/00
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o kategorizaciji površinskih i podzemnih voda, referentnim uvjetima i parametrima za ocjenu stanja voda i monitoringu voda 'Službene novine FBiH' 01/14 PDF icon 01/14
Odluka o visini posebnih vodnih naknada 'Službene novine FBiH' 46/07, 10/14, 03/16 PDF icon 46/07, PDF icon 10/14, PDF icon 03/16
Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Odluka o utvrđivanju visine novčanog dodatka na ime plaćanja komunalnih usluga 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/02 23/02
Odluka o uređivanju i održavanju gradskih grobalja 'Službene novine Grada Sarajeva' 27/84 27/84
Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/10, 22/05, 30/08 PDF icon 2/10, PDF icon 22/05, PDF icon 30/08
Odluka o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljne vrste-Ambrosia artemiisifolia L./Ambrozija 'Službene novine FBiH' 51/09 PDF icon 51/09
ODLUKA O OSNIVANJU POSEBNIH LOVIŠTA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 'Službene novine FBiH' 80/12 80/12
ODLUKA O IZNOSIMA NOVČANIH PODSTICAJA, MINIMALNIM USLOVIMA ZA POČETAK PROIZVODNJE; MINIMALNIM USLOVIMA ZA INVESTIRANJE I ROKOVIMA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA 2013.GODINU 'Službene novine Kantona Sarajevo' 25/13 25/13
Odluka o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 23/16 PDF icon 23/16
Odluka o taksi prevozu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04 10/04
Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog
Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik 'Službene novine FBiH' 50/07 PDF icon Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije
Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik 'Službene novine FBiH' 50/07 PDF icon Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem jav
Pravilnik o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda 'Službene novine FBiH' 44/17 PDF icon 44/17
Pravilnik o načinu i uvjetima ograničenoga prava korištenja javnog vodnog dobra 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru 'Službene novine FBiH' 26/09 PDF icon 26/09
Pravilnik o uspostavi i upravljanju informacijskim sustavom voda 'Službene novine FBiH' 77/09 PDF icon 77/09
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručno-tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja 'Službene novine FBiH' 75/09, 43/10 PDF icon 75/09, PDF icon 43/10
Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama i obalnom vodnom zemljištu 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Pravilnik o monitoringu u područjima podložnim eutrofikaciji i osjetljivim na nitrate 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Pravilnik o utvrđivanju područja podložnih eutrofikaciji i osjetljivih na nitrate 'Službene novine FBiH' 71/09 PDF icon 71/09
Pravilnik o minimumu sadržine općega akta o održavanju, korištenju i osmatranju vodoprivrednih objekata 'Službene novine FBiH' 18/07 PDF icon 18/07
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati specijalizirana i ovlaštena pravna osoba za provođenje mjera otklanjanja ili sprječavanja zagađenja voda u slučaju iznenadnoga zagađenja ili opasnosti od iznenadnoga zagađenja voda i načinu davanja 'Službene novine FBiH' 06/11, 90/13 PDF icon 06/11, PDF icon 90/13
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koja mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti 'Službene novine FBiH' 17/08, 38/12 PDF icon 17/08, PDF icon 38/12
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati referentne, odnosno ovlaštene laboratorije za ispitivanje voda, sadržaju i načinu davanja ovlasti 'Službene novine FBiH' 14/10, 14/13, 26/14, 15/17, 23/17 PDF icon 14/10, PDF icon 26/14, PDF icon 15/17, PDF icon 23/17, PDF icon 14/13
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanja podataka o količinama zahvaćene vode 'Službene novine FBiH' 83/08 PDF icon 83/08
Pravilnik o načinu određivanja ekološki prihvatljivog protoka 'Službene novine FBiH' 4/13 PDF icon 4/13
Pravilnik o normativu namirnica za jedan topli obrok 'Službene novine Kantona Sarajevo' 21/17 PDF icon 21_17.pdf