Za uposlenike KUIP-a i FUZIP-a održana obuka iz obasti upravljanja kvalitetom i implementacije CAF modela za inspekcijske organe

24.11.2022

“Upravljanje kvalitetom u javnom sektoru s posebnim osvrtom na primjenu u inspekcijskim organima“ bila je tema jučerašnje jednodnevne, zajedničke, “in house”obuke koja je organizirana za rukovodioce i uposlenike Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS i Federalne uprave za inspekcijske poslove.
Gosti predavači bili su prof dr. Elvir Čizmić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, koji je govorio o savremenim konceptima menadžmenta i upravljanju kvalitetom, te prof dr. Đevad Šašić koji je održao predavanje o temi "Upravljanje kvalitetom u javnom sektoru (CAF model)".
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i Agencija za državnu službu Federacije BiH 23. aprila 2021. godine potpisale su projekat Implementacije CAF-a, a krajem prošle godine okončana je i zajednička samoprocjena organizacije.
“CAF model predstavlja sistem upravljanja kvalitetom za institucije javne uprave na osnovu kojeg zaposleni i menadžeri procjenjuju vlastitu organizaciju, utvrđuju njene prednosti i potencijale, te vrše permanentna poboljšanja “, rekao je u uvodnom izlaganju direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS Fahir Halilović, naglašavajući da je jedan od najbitnijih strateških ciljeva KUIP-a uspostava totalnog upravljanja kvalitetom (TQM). S tim u vezi naveo je da su za uspostavljanje TQM-a potrebna dva uslova, odnosno, uspostava osnovnih menadžerskih funkcija (planiranje, organiziranje, upravljanje, vođenje), te kontrola i primjena Demingovog kruga (Planiraj, Izvrši, Provjeri, Poboljšaj) u poslovima iz nadležnosti inspekcijskih orgna organiziranih u sastavu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, kao i Federalne uprave za inspekcijske poslove, koja je u procesu implementacije CAF modela.
Pojasnio je da je u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS, po izvršenoj samoprocjeni , izrađen CAF upitnik sa utvrđenim kriterijima i potkriterijima i identificirane snage i slabosti, te utvrđeni prijedlozi za unapređenje, uz napomenu da je u svojstvu glavnog menadžera u okviru kriterija Liderstvo involvirao 17 održivih razvojnih ciljeva SDG-a (ciljevi održivog razvoja) oko kojih su se usaglasile 193 zemlje članice UN-a, na način da su definirane aktivnosti inspekcija u pravcu ostvarivanja istih ciljeva.
S obzirom da je Vlada FBiH donijela Odluku o odobravanju planskog dokumenta o uvođenju CAF standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u FBiH u periodu 2022-2024 godina, koja je ujedno i preduslov reforsmskih procesa u javnoj upravi, dogovoreno je da se predavanja o ovoj oblasti nastave i u predstojećem periodu uz uključivanje što većeg broja državnih službenika obje instituicije.
Podsjećamo, da je KUIP prva kantonalna ustanova u KS koja primjenjuje CAF model upravljanja, kao i da je Evropski institut za javnu administraciju EIPA 31. Oktobra 2022. godine odobrio registraciju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u bazu podataka korisnika CAF-a.