Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-20702-75/20 od 22.06.2020.godine postavljenu od strane zastupnice Neire Dizdarević