Odgovor na Zastupničku inicijativu broj: 01- 04-20702-79/20od 2.06.2020. godine, zastupnice Neire Dizdarević