Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-25258-4/21 od 18.06.2021. godine pokrenutu od strane zastupnice Danijele Kristić