Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-37535-42/20 od 01.10.2020. godine upućenu od strane zastupnice Neire Dizdarević