Odgovor na zastupničku inicijativu broj:01-04-12553-31/20 od 19.05.2020.godine, zastupnice Neire Dizdarević