Propisi KUIP

Ukupno 1 - 30 od 406
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o inspekcijama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/17 PDF icon 2/17
Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' 43/13 43/13
Zakon o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 8/11 8/11
Zakon o upravnom postupku 'Službene novine FBiH' 2/98, 48/99 2/98, 48/99
Zakon o prekršajima 'Službene novine FBiH' 63/14 63/14
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 2/12, 41/12 i 8/15 2/12, 41/12 i 8/15
Zakon o postupanju sa predstavkama i prijedlozima 'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/02 i 16/03 4/02 i 16/03
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 32/09 32/09
Zakon o državnoj službi u Kantonu Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/16 31/16
Zakon o genetski modifikovanim organizmima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 23/09 23/09
Zakon o nadzoru nad tržištem u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 45/04, 44/07 i 102/09 45/04, 44/07 i 102/09
Zakon o zaštiti potrošača u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06 25/06
Zakon o komunalnoj čistoći 'Službene novine Kantona Sarajevo' 14/16 14/16
Zakon o upravljanju otpadom 'Službene novine FBiH' 33/03 i 72/09 33/03 i 72/09
Zakon o zdravstvenom osiguranju 'Službene novine Kantona Sarajevo' 30/97, 7/02, 70/08,48/11 30/97, 7/02, 70/08,48/11
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 58/08 58/08
Zakon o lijekovima 'Službene novine FBiH' 109/12 109/12
Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 'Službene novine FBiH' 35/05 35/05
Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina 'Službene novine FBiH' 6/98, 35/98, 11/99, 50/11 6/98, 35/98, 11/99, 50/11
Zakon o zaštiti od jonizujućih zračenja i radijacionoj sigurnosti 'Službene novine FBiH' 15/99 15/99
Zakon o liječništvu 'Službene novine FBiH' 56/13 56/13
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službene novine FBiH' 37/12 37/12
Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva 'Službeni list RBiH' 2/92, 13/94 2/92, 13/94
Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata 'Službene novine FBiH' 40/10 40/10
Zakon o stomatološkoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 37/12 37/12
Zakon o ustanovama 'Službeni list RBiH' 6/92, 8/93 i 13/94 6/92, 8/93 i 13/94
Zakon o hrani 'Službeni list RBiH' 50/04 50/04
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 'Službene novine FBiH' 46/10 i 75/13 46/10 i 75/13
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 'Službene novine FBiH' 29/05 29/05
Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe 'Službeni list SRBiH' 43/86 i 18/90 43/86 i 18/90