Nepravilnosti koji se odnose na pružanje komunalnih usluga prvenstveno prijavljivati nadležnim preduzećima

18.09.2023

Posljednjih mjeseci u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS zabilježen je veći broj prijava kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži u Kantonu Sarajevo, bilo da se radi o privatnim posjedima ili kvarovima na javnim površinama.
Kako je uočeno da se podnesenim prijavama građani nerijetko, umjesto nadležnom KJKP "Vodovod i kanalizacija", najprije obraćaju Upravi, ili se istovremeno obraćaju Preduezeću i Upravi, važno je napomenuti da obavljanje komunalnih djelatnosti obezbjeđuje Kanton, u konkretnom slučaju putem KJKP "ViK". Komunalna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS vrši nadzor nad provođenjem propisa, odnosno nadzor nad provođenjem odredaba Zakona o komunalnim djelatnostima KS i podzakonskih akata donesenih na osnovu istog, a osim kantonalnih, nadzore provode gradski i općinski komunalni inspketori, kojima pomoć u radu pružaju i komunalni redari.
 
Važno je napomenuti da kantonalni inspektori ne mogu uticati na način organizacije rada KJKP "ViK", a s ciljem skraćivanja administrativnih postupaka, skrećemo pažnju građanima da prijave kvarova, kao korisnici usluge, vrše direktno kod davaoca usluge, odnosno navedenog komunalnog preduzeća, direktno putem web stranice viksa.ba ili putem telefona nadležnih službi ViK-a, čiji su brojevi također dostupni na web stranici.
Sve prijave koje pristignu u Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove KS će po službenoj dužnosti biti proslijeđene na nadležno postupanje službenicima VIK-a.
U narednom periodu kantonalni komunalni inspketori će pojačati prisustvo na terenu u cilju provođenja efikasnijeg nadzora nad propisima, te pozivamo i predstavnike komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo na dodatno podizanje nivoa međusobne saradnje, a sve s ciljem osiguravanja javnog interesa u komunalnoj djelatnosti, odnosno obezbjeđenja trajnog i kvalitetnog pružanja komunalnih usluga.
 
Napominjemo da ćemo prilikom postupanja po dobijenim prijavama građana, kao korisnika usluga KJKP "ViK", posebno cijeniti dokaz o gruboj povredi zakonskih propisa od strane VIK-a kao davaoca usluge, a isto se odnosi na posjedovanje dokaza da se radi o zakonskom korisniku usluge.
 
Još jednom sugerišemo i da se za sve nepravilnosti koji se odnose na pružanje komunalnih usluga, građani prvenstveno obraćaju kantonalnim javnim komunalnim preduzećima kojima je od strane Kantona povjereno obavljanje određene komunalne djelatnosti.