Koliko puta treba da se sastane CAF radna Rrupa u procesu samoprocjene tokom procesa uvođenja i implementacije CAF-a?

Pitanje: 
Koliko puta treba da se sastane CAF radna Rrupa u procesu samoprocjene tokom procesa uvođenja i implementacije CAF-a?
Odgovor: 

Grupa za samoprocjenu mora se sastati tokom:
· edukativne radionice,
· proces postizanja konsenzusa i
· radionice za izradu Plana poboljšanja – Akcioni plan.
Ukoliko ne mogu da prisustvuju svi članovi CAF radne grupe, važno je težiti da većina bude prisutna, te sačiniti zapisnike koji će biti proslijeđeni svim članovi radne grupe. Za samoprocjenu.
Nakon izrade Plana poboljšanja, Grupa za samoprocjenu bi trebalo da se redovno sastaje kako bi osigurala praćenje i evaluaciju Plana poboljšanja – Akcionog plana.