Koraci implementacije CAF procesa?

Pitanje: 
Koraci implementacije CAF procesa?
Odgovor: 

Neophodno je preduzeti sljedeće korake za uspješnu realizaciju:

Početak projekta CAF :

1. Menadžment donosi odluku o implementaciji CAF-a, imenuje članove Radne grupe za samoprocjenu, koja reprezentativno predstavlja sve organizacione jedinice institucije i poštuje principe inkluzivnosti i rodne ravnopravnosti.

2. Kreiranje projektnog zadatka – jasna raspodjela uloga, zadataka, vremenskog rasporeda

3. Kreiranje komunikacionog plana

4. Prilagođavanje CAF upitnika za dotičnu instituciju

5. Informisanje zaposlenih u instituciji o implementaciji CAF-a

CAF samoprocjena:

1. Trening za grupu za samoprocjenu

2. Individualna samoprocjena uz pomoć upitnika

3. Radionice za postizanje konsenzusa

4. Kreiranje izveštaja o samoprocjeni

Plan promocije CAF-a:

1. Radionice za definisanje prioriteta

2. Izrada Akcionog plana – Plan poboljšanja

3. Implementacija

4. Oznaka uspješnog CAF korisnika