Odgovor na Zastupnčiko pitanje Neire Dizdarevii broj: 01-04-10308-34/20 od 23.04.2020. godine

Zastupničko pitanje: 

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, dana 12.05.2020. godine, zapimila je akt Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo broj: 03-04-02-10308/20 od 06.05.2020. godine, kojim na dalje postupanje dostavlja zastupničko pitanje postavljeno od strane zastupnice Neire Dizdarević na 24. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.04.2020. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička /zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a koje glasi: " U odgovoru Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj 14-02-04-01403/20 od 26.03.2020. godine na moj zahtjev kojem je prethodilo interesovanje građana o dostavi spiska pravnih lica kod kojih je inspekcijskim nadzorom utvrđeno odstupanje kvaliteta usitnjenog i oblikovanog mesa u odnosu na zahtjeve iz Pravilnika , dobila sam odgovor da je u skladu sa članom 25. Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo ("Sl.novine Kantona Sarajevo" broj 2/17) određeno čuvanje službene i druge tajne, odnosno da je inspektor dužan čuvati službenu i svaku drugu tajnu sa kojom se upozna u vršenju inspekcijskog nadzora ...., inspektor je dužan čuvati i tajnost prijave i druge informacije koje se tiču inspekcijskog nadzora što uključuje i dokumentaciju, dokaze i podatke utvrđene ili nastale u inspekciiskom nadzoru.
Napominjem da sam , kako u ovom tako i u prethodnom mandatu zajedno sa ostalim kolegama zastupnicima dobijala ovakve informacije o provedenim nadzorima sa podacima iz nadzora, pa se postavlja pitanje promjene prakse. Molim pojašnjenje o ovoj praksi, gdje sam kao zastupnica i predstavnik gđana u zakonodavnom tijelu onemogućena da tražim podatke o nadzorima i na taj način kontrolišem u ime građana postupanje inspektora u pojedinainim slučajevima nadzora, jer na kraju kao zastupnica razmatram i godišnje izvještaje KUIP-a. Skrećem pažnju da informaciju koja je službena tajna nisam namjeravala dati u javnost.
Prema Zakonu o zaštiti tajnih podataka BiH kao zastupnica kantonalnog zakonodavnog tijela imam pravo na podatke koje se odnose čak na javnu sigurnost , odbranu, vanjske poslove, kao i to bez prethodne saglasnosti provjere i dozvole, stoga me čudi da ne mogu imati pristup podacima iz jednog inspekcijskog nadzora, te stoga molim pojašnjenje. "

Datum sjednice: 
Četvrtak, 23. April 2020