Odgovor na zastupničko pitanje broj: 01-04-2076-12/20 od 28.01.2020. godine postavljeno od strane zastupnice Daniiele Kristić