Odgovor na Zastupničku inicijativu broj: 01-04-10308-25/20 od 23.04.2020. godine pokrenutu od strane zsstupnice Neire Dizdarević