Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-19718-5/21 od 28.04.2021. godine pokrenutu od strane zastupnice Danijele Kristić sa dopunom