Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-22801-12/21 od 01.06.2021. godine pokrenutu od strane zastupnice Neire Dizdarević