Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-5444-30/20 od 27.02.2020. godine pokrenutu od strane zastupnice Neire Dizdarević

Zastupničko pitanje: 

Zastupnica Neira Dizdarević, na 27. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.02.2020. godine pokrenula je zastupničku inicijativu koja glasi:
"Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upraravu za
inspekcijske poslove da izvrše nadzor zgrade na adresi Džemala Bijedića 33, na čijem krovu se nalazi reklama "NEOFEN - jači od bolova" i tom prilikom naročito utvrdi:
1. Da li su etažni vlasnici u skladu sa Zakonom i ugovorom o uzajamnim odnosima odlučili o
iznajmljivanju i davanju u zakup krova zgrade za postavljanje reklame shodno članu 50. stav
(2) tačka p) Zakona?
2. Da li je predstavnik etažnih vlasnika zaključio ugovor ili predložio upravniku zgrade da u
ime i za račun etažnih vlasnika kao zakupodovac zaključi ugovor o iznajmljivanju krova za
reklamu, a sve na osnovu prethodno donesene odluke etažnih vlasnika?
3. Da li su sredstva za iznajmljivanje krova uplaćivana na račun zgrade?
4. Da li upravnik iznajmljuje krov trećem licu nakon skljopljenog ugovora sa etažnim
vlasnicima?

Datum sjednice: 
Utorak, 25. Februar 2020