Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 0l-05-33063-117/19 od 01.10.2019. godine pokrenutu od strune zastupnice Vldane Bešlija