Odgovor na zastupničku inicijativu broj:01-04-3006-15/21 od 16.02.2021.godine, pokrenut od strane Neire Dizdarević