Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Avdić Samira od 28.12.2022.godine