Odgovor na zastupnoiko pitanje broj: 01-04-10308-44/20 od 23.04.2020. godine postavljeno od strane sastupnice Neire Dizdarević

Zastupničko pitanje: 

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, dana 30.04.2020. godine, zapimrla je zastupničko pitanje postavljeno od strane zastupnice Neire Dizdarević, na 24. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.04.2020. godine koje glasi:
" U odgovoru broj 14-02-04-01403120 od26.03.2020. godine, na dio mog pitanja, koji se odnosi na informaciju gdje su završili neusklađeni proizvodi, navodite da su subjekti nadzora povukli proizvode sa tržišta i poduzeli korektivne mjere u pogledu uništenja preostalih količina, ali ne navodite način kako, kada i gdje su izvršena uništenja preostalih količina. Budući da Kanton Sarajevo ima problem sa nezakonitim odlaganjem animalnog otpada koji protuzakonito završava na deponiji Smiljevići, čiji rad zbog takvih propusta utiče na zdravlje ljudi u njenoj blizini, molim detaljno da mi se saopšti informacija kada, gdje i kako su povučeni proizvodi završili, odnosno prema navodima u aktu uništeni. "

Sjednica: 
24. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
Datum sjednice: 
Četvrtak, 23. April 2020