Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-3006-5/21 od 04.02.2021. godine pokrenutu od strane zastupnice Neire Dizdarević