Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-05-38844-149/19 od pokrenutu 06.11.2019. godine od strane zastupnika Zvonka Marića