Odgovor na zastupničku inicijativu broj:01-04-2076-33/20 od 04.02.2020.godine, pokrenut od strane Neire Dizdarević