Aktivnosti nad primjenom Plana intereventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu prioritetne inspektorima KUIP KS

27.11.2023

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS danas su počeli sa aktivnostima vezanim za realizaciju Plana intereventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevu.
 
Navedene aktivnosti inspekcija nadležnih za provođenje Odluke o zaštiti i poboljšanju zraka u Kantonu Sarajevo dogovorene su na zajedničkom radnom sastanku održanom u petak 24. novembra 2023. godine u prostorijama Uprave. U skladu sa zaključkom sa sastanka uprkos podkapacitiranosti inspekcija nadležnih za provođenje nadzora, posebno ekološke i urbanističko-građevinske inspekcije, aktivnosti nad primjenom Plana u narednom periodu će se realizirati kao prioritetne. Tržišno-turistička i saobraćajna inspekcija nastavljaju vršenje timskih nadzora nad prodajom i prevozom uglja u skladu s članom 17.Odluke, a u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a KS. Saobraćajna inspekcija na osnovu operativnog plana aktivnosti za ovu sedmicu, osim timskih kontrola prijevoza uglja, provodi i kontrolu rada stanica tehničkog pregleda.
 
Inspekcija zaštite okoliša će svoje aktivnosti usmjeriti na vršenje nadzora propisanih kroz preventivne i kontinuirane mjere prema subjektima koji se nalaze na Listi Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Važno je napomenuti da će nadležne inspekcije organizirati rad na način da se obezbijedi efikasnost provođenje mjera iz epizoda Plana van radnog vremena i tokom praznika. U svrhu što efikasnije realizacije Plana biće ostvarena saradnja i sa MUP-om KS i Upravom policije, kao i kontakti sa nadležnim inspekcijama općinskog i federalnog nivoa.
 
Kantonalna uprava u okviru zakonom propisanih nadležnosti tokom cijele godine vrši nadzor nad provođenjem propisa iz oblasti zaštite zraka, a posebna pažnja se posvećuje kontroli primjene Odluke o zaštiti i poboljšanju zraka u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 23/16). Nadzor nad Odlukom, pored ekološke inspekcije kojoj je oblast okoliša primarna oblast nadzora, kontinuirano vrši i tržišno-turistička inspekcije koja na sedmičnoj bazi vrši kontrolu prodaje uglja, kao i saobraćajna inspekcija koja vrši kontrolu prevoza uglja. Približavanjem grijne sezone aktivnosti Uprave na kontroli Odluke se intenziviraju, a paralelno se aktiviraju i nadzori koji su propisani Planom interventnih mjera.
 
Radi podsjećanja napominjemo da je članom 17. Odluke o zaštiti i poboljšanju zraka u Kantonu Sarajevo propisano sljedeće:
:
- nije dozvoljena prodaja i upotreba uglja koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad 1% i toplotnu moć nižu od 12 000kJ/kg., a što se dokazuje certifikatom akreditovane laboratorije za analizu uglja prema BAS EN ISO 17025;
-zabranjeno je skladištenje i upotreba čvrstih goriva, kako za privatne i poslovne subjekte tako i za distruibutere, koja se koriste za produkciju toplotne energije, ukoliko nisu zaštićena od atmosferskih uticaja;
-prevoz uglja u Kantonu mogu vršiti ovlašteni prevoznici koji posjeduju dokaz o kvaliteti uglja odnosno certifikat akreditovane laboratorije za analizu uglja prema BAS EN ISO 17025;
 
Za prekršaje navedene odluke i Plana propisane su novčane kazne u iznosu od 1.000 do 5.000KM za pravno lice, od 500 do 1.000KM za odgovorno lice u pravnom licu, te kazna za fizičko lice u iznosu od 500 do 1.000KM.