Propisi KUIP

Ukupno 1 - 30 od 127
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštitti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom 'Službene novine Kantona Sarajevo' 38/14 PDF icon 38_14.pdf, PDF icon 38_16.pdf, PDF icon 44_17.pdf, PDF icon 28_18.pdf, PDF icon 52_21.pdf, PDF icon 40_22.pdf
Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH 'Službene novine FBiH' 52/22 PDF icon 52_22.pdf
Zakon o prostornom uređenju KS 'Službene novine Kantona Sarajevo' 24/17 ; 1/18 PDF icon 24-17.pdf, PDF icon 1-18.pdf
Zakon o sestrinstvu i primaljstvu 'Službene novine FBiH' 43/13 PDF icon 43/13
Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu 'Službene novine FBiH' 59/05, 52/11 i 06/17 PDF icon 06/17, PDF icon 52/11, PDF icon 59/05
Zakon o transplataciji tkiva i organa u svrhu liječenja 'Službene novine FBiH' 75/09 PDF icon 75/09
Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama 'Službene novine FBiH' 37/01, 40/02 i 52/11 PDF icon 52/11, PDF icon 37/01, PDF icon 40/02
Zakon o suzbijanju zloupotrebe opjnih droga 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 08/06 PDF icon 08/06
Zakon o apotekarskoj djelatnosti 'Službene novine FBiH' 40/10 PDF icon 40/10
Zakon o hraniteljstvu FBiH 'Službene novine FBiH' 19/17 PDF icon 19_17.pdf
Zakon o vodama 'Službene novine FBiH' 70/06 PDF icon 70/06
Zakon o poljoprivrednoj i organskoj proizvodnji 'Službene novine FBiH' 72/16 PDF icon 72/16
Zakon o poljoprivredi 'Službene novine FBiH' 88/07 PDF icon 88/07
Zakon o žigu 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 53/10 PDF icon 53/10
Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10 PDF icon 63/10
Zakon o autorskim i srodnim pravima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 63/10 PDF icon 63/10
Zakon o obrtu 'Službene novine FBiH' 35/09 PDF icon 35/09, PDF icon dopuna 42/11
Zakon o unutrašnjoj trgovini 'Službene novine FBiH' 2/95, 70/08 PDF icon 2/95
Zakon o turizmu 'Službene novine Kantona Sarajevo' 19/16, 31/17 PDF icon 19/16, PDF icon dopuna 31/17
Zakon o zaštiti potrošača 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 25/06 PDF icon 25/06
Zakon o fiskalnim sistemima 'Službene novine FBiH' 81/09 PDF icon 81/09
Zakon o proglašenju zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ 'Službene novine Kantona Sarajevo' 31/17 PDF icon 31/17
Zakon o vodama Kantona Sarajevo 'Službene novine Kantona Sarajevo' 18/10, izmjena 43/16 PDF icon 43/16, PDF icon 18/10, PDF icon 44/22
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
POSLOVNIK o radu Komisije za provođenje Internog oglasa za popunjavanje radnih mjesta u KUIP KS Interni dokument PDF icon skm_224e_22021111550.pdf
Lista kategorija registraturnog materijala sa rokovima čuvanja KUIP-a Interni dokument PDF icon lista_registraturne_grade.pdf
Lista stonih voda u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/17 PDF icon 72/17
Lista priznatih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u BiH 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' 72/17 PDF icon 72/17
Lista lijekova 'Službene novine Kantona Sarajevo' 27/16 PDF icon 27/16
Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva 'Službene novine FBiH' 07/14 PDF icon 07/14
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2017.godini 'Službene novine Kantona Sarajevo' 16/18 PDF icon 16_18.pdf