Pitanja i odgovori

Dežurni brojevi telefona za prijave nepravilnosti, odnosno kršenja propisa u dijelu inspekcijskog nadzora?

Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo uvela je dežurni telefon, kako bi građani, pravna i fizička lica mogli prijaviti bilo kakve nepravilnosti, odnosno kršenja propisa, čiju primjenu nadzoruju inspekcije. Javnost Kantona Sarajevo obavještavamo kako se prijave od sada mogu vr&šiti na dežurne telefon 033/770-156, u vremenu od 08:00 do 14:00 sati, kao i na dežurni mobitel broj 061/252-252 u terminu od 14:00 do 22:00 sata. Ova vrsta prijave dovoljna je za pokretanje procesa inspekcijskog nadzora, te nije neophodna pismena prijava ili zahtjev, kao što je to do sada bilo pravilo. Inače, inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u Kantonu Sarajevo vrše sljedeće inspekcije: poljoprivedna, šumarska, vodoprivredna, veterinarska, urbanističko-građevinska, komunalna, elektroenergetska, termoenergetska i rudarsko-geolo&ška, tržišno-turistička, saobraćajna, prosvjetna, sanitarna, zdravstvena, farmaceutska inspekcija, kao i inspekcije za ceste, socijalnu zaštitu, rad, zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu okoline i prirode, te za&štitu dobara i baštine.

Da li će Sanitarna inspekcija KS pojačati kontrolu prodaje sladoleda u narednom
periodu?Da li su inspektori imali problema prilikom kontrole?

Sanitarna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u drugoj polovini mjeseca maja 2011.godine počela je intenzivnu i ciljanu kontrolu svih objekata na području Kantonu Sarajevo u kojma se prodaje sladoled. Inspekcijski nadzor, osim kontrole, podrazumijeva i uzimanje uzoraka sladoleda na mikrobilošku ispravnost, koja se radi u saradnji sa zavodima za javno zdravstvo, Veterinarskom stanicom KS ili Veterinarskim fakuktetom Univerziteta u Sarajevu. U navedenom periodu inspektori nisu imali nikakvih problema prilikom vršenja kontrole, a svi ispitani uzorci sladoleda su udovoljavali odredbama člana 40. Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti. Naglašavamo da će nadležna inspekcija, u skaldu sa svojim planom rada, nastaviti sa ciljanim akcijama kontrole u svim općinama na području Kantona Sarajevo do kraja ljetne sezone.

Da li je vršeno mjerenje buke u Titovoj ulici?

Od početka rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (01.08.2009.godine) do danas, Inspekcija zaštite okoline i prirode nije imala ni jednu pritužbu građana iz ulice M.Tita, koja se odnosila na buku uzrokovanu tramvajskim saobraćajem. Također, nemamo saznanja ni o rezultatima eventualno izvršenih mjerenja intenziteta buke u stanovima.

Koji je najviši dozvoljeni nivo buke u stambenim prostorima?

Najviši dozvoljeni nivo buke u stambenim prostorima izmjeren u odnosu na nestacionarni izvor buke izvan zgrade, prema Tabeli 1.koja je sastavni dio Zakona o zaštiti od buke ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj:26/07), za dnevni termin iznosi 45 decibela, a za noćni 35 decibela. VAŽNO JE NAPOMENUTI da se u ovim slučajevima mjerenje intenziteta buke vrši u prostorijama na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

Koliko često Sanitarna inspekcija KS vrši kontrolu vozila javnog gradskog prevoza?

Sanitarna inspekcija KS, ima obavezu da, u skladu sa svojim programom rada, najmanje dva puta godišnje vrši kontrole vozila javnog gradskog prevoza. U izuzetnim prilikama, kao što su epidemije ili ljetne vrućine, inspektor u skladu sa svojim ovlaštenjima, nalaže češće vršenje dezinfekcije radi preventivnih razloga. Također, Služba za održavanje i higijenu KJKP „Gras“ ima obavezu da svakog dana izvrši čiščenje, pranje i dezinfekciju vozila po dolasku u bazu, dok Epidemiološka služba Zavoda za zaštitu radnika u saobraćaju ima obavezu da jednom mjesečno izvrši dezinfekciju kompletnog voznog parka ovog preduzeća.

Na koji način se kažnjavaju kupci koji nemaju fiskalni račun?

Kupci su u skladu sa članom 36. Zakona o fiskalnim sistemima dužni od prodavca tražiti fiskalni račun i sačuvati ga u krugu od 20 metara. U suprotnom, ukoliko prilikom inspekcijske kontrole kupac ne pokaže na uvid fiskalni račun, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM, u skladu sa članom 58. ovog zakona. Napominejmo i da kupac ima pravo zahtijevati od inspektora da pokaže službenu legitimaciju.

Na koje "znake upozorenja" bi trebalo da građani obrate pažnju prilikom kupovine u objektima brze hrane?

Građani prilikom kupovine u objektima brze hrane trebaju obratiti pažnju na neke od sljedećih parametara koji mogu indicirati da je spravljena hrana higijenski neispravna: - Prljave i masne radne površine sa ostacima hrane, prašine i sl; - Prisustvo žohara, mrava, muha, glodara; - Objekat bez vode i sanitarnog čvora; - Rad uposlenika bez radne odjeće (mantil, kecelja, klompe, kapa, maska, rukavice i sl; - Kada ista osoba rukuje hranom i novcem, a da ne pere ruke itd.

Da li je dobavljač/uvoznik dužan zalijepiti deklaraciju na proizvodu i kakve su
kazne predviđne Zakonom zbog njegovog nepoštivanja?

Proizvodi namijenjeni potrošačima, u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 25/06) moraju imati deklaraciju napisanu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH. Deklaracija je obavezna za svaki proizvod i treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: a) naziv proizvoda, ime pod kojim se proizvod prodaje; b) tip proizvoda ili model proizvoda; c) ime i punu adresu proizvođača, a za uvozne proizvode i ime i sjedište uvoznika, te zemlju porijekla Kazne predviđene ovim zakonom u slučaju da proizvod nema deklaraciju ili ako ne sadrži propisane podatke kreću se od 2.500,00 - 5.500,00 KM za pravnu osobu, te od 500,00 - 1.000,00 KM za odgovornu osobu. Također, inspekcija može, uz izricanje novčane kazne, naložiti i druge mjere, kao što je povlačenje proizvoda, otklanjanja nedostataka ili njegovo uništenje.