Pitanja i odgovori

Dežurni brojevi telefona za prijave nepravilnosti, odnosno kršenja propisa u dijelu inspekcijskog nadzora?

Odgovor:
Uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo uvela je dežurni telefon, kako bi građani, pravna i fizička lica mogli prijaviti bilo kakve nepravilnosti, odnosno kršenja propisa, čiju primjenu nadzoruju inspekcije. Javnost Kantona Sarajevo obavještavamo kako se prijave od sada mogu vr&šiti na dežurne telefon 033/770-156, u vremenu od 08:00 do 14:00 sati, kao i na dežurni mobitel broj 061/252-252 u terminu od 14:00 do 22:00 sata. Ova vrsta prijave dovoljna je za pokretanje procesa inspekcijskog nadzora, te nije neophodna pismena prijava ili zahtjev, kao što je to do sada bilo pravilo. Inače, inspekcijski nadzor nad provedbom propisa u Kantonu Sarajevo vrše sljedeće inspekcije: poljoprivedna, šumarska, vodoprivredna, veterinarska, urbanističko-građevinska, komunalna, elektroenergetska, termoenergetska i rudarsko-geolo&ška, tržišno-turistička, saobraćajna, prosvjetna, sanitarna, zdravstvena, farmaceutska inspekcija, kao i inspekcije za ceste, socijalnu zaštitu, rad, zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu okoline i prirode, te za&štitu dobara i baštine.

Da li će Sanitarna inspekcija KS pojačati kontrolu prodaje sladoleda u narednom
periodu?Da li su inspektori imali problema prilikom kontrole?

Odgovor:
Sanitarna inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS u drugoj polovini mjeseca maja 2011.godine počela je intenzivnu i ciljanu kontrolu svih objekata na području Kantonu Sarajevo u kojma se prodaje sladoled. Inspekcijski nadzor, osim kontrole, podrazumijeva i uzimanje uzoraka sladoleda na mikrobilošku ispravnost, koja se radi u saradnji sa zavodima za javno zdravstvo, Veterinarskom stanicom KS ili Veterinarskim fakuktetom Univerziteta u Sarajevu. U navedenom periodu inspektori nisu imali nikakvih problema prilikom vršenja kontrole, a svi ispitani uzorci sladoleda su udovoljavali odredbama člana 40. Pravilnika o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti. Naglašavamo da će nadležna inspekcija, u skaldu sa svojim planom rada, nastaviti sa ciljanim akcijama kontrole u svim općinama na području Kantona Sarajevo do kraja ljetne sezone.

Da li je vršeno mjerenje buke u Titovoj ulici?

Odgovor:
Od početka rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (01.08.2009.godine) do danas, Inspekcija zaštite okoline i prirode nije imala ni jednu pritužbu građana iz ulice M.Tita, koja se odnosila na buku uzrokovanu tramvajskim saobraćajem. Također, nemamo saznanja ni o rezultatima eventualno izvršenih mjerenja intenziteta buke u stanovima.

Koji je najviši dozvoljeni nivo buke u stambenim prostorima?

Odgovor:
Najviši dozvoljeni nivo buke u stambenim prostorima izmjeren u odnosu na nestacionarni izvor buke izvan zgrade, prema Tabeli 1.koja je sastavni dio Zakona o zaštiti od buke ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj:26/07), za dnevni termin iznosi 45 decibela, a za noćni 35 decibela. VAŽNO JE NAPOMENUTI da se u ovim slučajevima mjerenje intenziteta buke vrši u prostorijama na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

Koliko često Sanitarna inspekcija KS vrši kontrolu vozila javnog gradskog prevoza?

Odgovor:
Sanitarna inspekcija KS, ima obavezu da, u skladu sa svojim programom rada, najmanje dva puta godišnje vrši kontrole vozila javnog gradskog prevoza. U izuzetnim prilikama, kao što su epidemije ili ljetne vrućine, inspektor u skladu sa svojim ovlaštenjima, nalaže češće vršenje dezinfekcije radi preventivnih razloga. Također, Služba za održavanje i higijenu KJKP „Gras“ ima obavezu da svakog dana izvrši čiščenje, pranje i dezinfekciju vozila po dolasku u bazu, dok Epidemiološka služba Zavoda za zaštitu radnika u saobraćaju ima obavezu da jednom mjesečno izvrši dezinfekciju kompletnog voznog parka ovog preduzeća.

Na koji način se kažnjavaju kupci koji nemaju fiskalni račun?

Odgovor:
Kupci su u skladu sa članom 36. Zakona o fiskalnim sistemima dužni od prodavca tražiti fiskalni račun i sačuvati ga u krugu od 20 metara. U suprotnom, ukoliko prilikom inspekcijske kontrole kupac ne pokaže na uvid fiskalni račun, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM, u skladu sa članom 58. ovog zakona. Napominejmo i da kupac ima pravo zahtijevati od inspektora da pokaže službenu legitimaciju.

Na koje "znake upozorenja" bi trebalo da građani obrate pažnju prilikom kupovine u objektima brze hrane?

Odgovor:
Građani prilikom kupovine u objektima brze hrane trebaju obratiti pažnju na neke od sljedećih parametara koji mogu indicirati da je spravljena hrana higijenski neispravna: - Prljave i masne radne površine sa ostacima hrane, prašine i sl; - Prisustvo žohara, mrava, muha, glodara; - Objekat bez vode i sanitarnog čvora; - Rad uposlenika bez radne odjeće (mantil, kecelja, klompe, kapa, maska, rukavice i sl; - Kada ista osoba rukuje hranom i novcem, a da ne pere ruke itd.

Da li je dobavljač/uvoznik dužan zalijepiti deklaraciju na proizvodu i kakve su
kazne predviđne Zakonom zbog njegovog nepoštivanja?

Odgovor:
Proizvodi namijenjeni potrošačima, u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 25/06) moraju imati deklaraciju napisanu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH. Deklaracija je obavezna za svaki proizvod i treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: a) naziv proizvoda, ime pod kojim se proizvod prodaje; b) tip proizvoda ili model proizvoda; c) ime i punu adresu proizvođača, a za uvozne proizvode i ime i sjedište uvoznika, te zemlju porijekla Kazne predviđene ovim zakonom u slučaju da proizvod nema deklaraciju ili ako ne sadrži propisane podatke kreću se od 2.500,00 - 5.500,00 KM za pravnu osobu, te od 500,00 - 1.000,00 KM za odgovornu osobu. Također, inspekcija može, uz izricanje novčane kazne, naložiti i druge mjere, kao što je povlačenje proizvoda, otklanjanja nedostataka ili njegovo uništenje.

U čijoj je nadležnosti prodaja somuna na ulicama grada?

Odgovor:
Prodaja somuna na improviziranim štandovima, odnosno prodaja izvan registrovanih prostorija za promet, predstavlja pojavu tzv. "crnog tržišta" i ona se suzbija kao nezakonita pojava, s obzirom da se radi o višestrukom prekršaju koji uključuje: povredu Zakona o javnom redu i miru KS, što je u nadležnosti MUP-a KS komunalni prekršaj (neovlašteno zauzimanje javne površine); tržišni prekršaj (promet robom nepoznatog porijekla); saobraćajni prekršaj (ometanje saobraćaja u kretanju ili mirovanju na saobraćajnici); sanitarni prekršaj (promet životnim namirnicama u improvizovanim-nehigijenskim uslovima). Iz navedenih razloga kantonalni sanitarni inspektori ne kontrolišu ove proizvode, jer se radi o bespravnom prometu, kao i bespravnom zauzimanju javnih površina. Suzbijanje ovih pojava predstavlja jedan od prioritetnih zadataka Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, odnono tržišno-turističkih i komunalnih inspektora, koji u redovnim kontrolama, ali i zajedničkim akcijama sa pripadnicima MUP-a KS, kao i po predstavkama građana vrše kontrole i poduzimaju mjere u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini FBiH i Zakonom o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo.

Na koji način i gdje se uništavaju namirnice proteklog roka?

Odgovor:
Kada sanitarni inspektor u redovnom inspekcijskom postupku kod subjekta nadzora zatekne higijenski neispravne namirnice, a tu spadaju i namirnice kojima je istekao rok upotrebe, iste na licu mjesta mehanički uništi, perforira ambalažu, pospe dezinfekcionim sredstvom, te naređuje subjektu nadzora da ove namirnice uništi na higijenski način tj. na sanitarnoj deponiji. Po uništenju dužan je donjeti potvrdu od KJKP "RAD" da su namirnice naznačene količine i vrste uništene. Kada je riječ o proizvodima životinjskog porijekla, kojima je istekao rok trajanja, oni se nakon potrebnih mikrobiloških analiza i odobrenja veterinarskog inspektora daju zoološkom vrtu za ishranu divljih životinja.

Na koji način se vrše kontrole domaćih proizvođača mlijeka i mesa u Kantonu Sarajevo?

Odgovor:
Veterinarski inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS svakodnevno su prisutni u pogonima domaćih proizvođača mlijeka i mesa na području Kantona Sarajevo. Inspektori u postupku inspekcijskog nadzora kontrolišu cijeli lanac proizvodnje, od prijema sirovine, sam proces proizvodnje, kao i otpremu gotovih proizvoda. Ove kontrole, između ostalog se odnose na sanitarno-higijiesnku ispravnost prostorija, uređaja i opreme, ali i zaposlenog osoblja, radne odjeće i obuće, što se realiziria uzimanjem briseva. Pored toga, veterinarski inspektori uzimaju i uzorke sirovina i gotovih proizvoda na mikrobiološku ispravnost i rezidue, čime se dokazuje eventualna prosutnost ostataka lijekova ili hormona, u mliječnim i mesnim proizvodima. Ukoliko se inspekcijskim kontrolama ustanove određene nepravilnosti, inspektor na licu mjesta nalaže uklanjanje uočenih nedostataka.

Da li se zaposlenik može odreći prava na godišnji odmor?

Odgovor:
Zakonom o radu je utvrđeno da zaposlenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor. Zaposlenik se ne može odreći prava na korištenje godišnjeg odmora, niti mu poslodavac može dati novčanu naknadu umjesto njegovog korištenja. Zakon je precizan i utvrđuje da će se poslodavac kazniti za prekršaj ukoliko zaposleniku ne omogući korištenje godišnjeg odmora u najkraćem trajanju određenom u zakonu.

Šta je povreda na radu?

Odgovor:
Povredom na radu smatra se povreda osiguranika prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili hemijskim djelovanjem, kao i povreda prouzrokovana naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je takva povreda uzročno vezana za vršenje poslova svog radnog mjesta. Povredom na radu smatra se i povreda koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mjesta rada ili obratno, na putu preduzetom radi izvršavanja poslova i na putu preduzetom radi stupanja na rad. Povredom na radu smatra se i bolest osiguranika koja je nastala neposredno i kao isključiva posljedica nekog nesretnog slučaja, ili više sile za vrijeme obavljanja poslova svog radnog mjesta ili u vezi s njima.

Kako se ovjerava obrazac prijave o nesreći na poslu?

Odgovor:
Prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH svi poslodavci u slučaju povrede na radu dužni su popuniti obrazac prijave nesreće na poslu. U zavisnosti od namjene, potrebno je kupiti od 3 do 5 primjeraka obrasca, uz koje dođe i besplatan primjerak uputstva za njegovo ispravno popunjavanje. Ovjeru vrše kantonalni inspektori rada u oblasti zaštite na radu, nakon što odgovarajuće stavke ispune osiguranik, predsavnik firme i ljekar.

Ko može obavljati taksi prevoz na području Kantona Sarajevo?

Odgovor:
Članom 4. Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo precizirano je da taksi prevoz na području Kantona Sarajevo mogu obavljati licencirani taksi prijevoznici kao pravna ili fizička lica, koji imaju sjedište na području ovog Kantona. Taksi prijevoznik kome dopunsku taksi oznaku nije izdalo Minitarstvo saobraćaja KS ne može obavljati taksi prijevoz na području ovog kantona, izuzev ako tranzitira teritoriju Kantona Sarajevo. Taksi prijevoznik kome Ministartvo nije izdalo dopunsku taksi oznaku može na području ovog kantona obaviti uslugu taksi prijevoza i kada završava vožnju putnika započetu izvan Kantona. Bilo da tranzitiraju teritoriju Kantona Sarjevo, ili završavaju vožnju putnika započetu izvan Kantona Sarajevo, na taksi vozilima iz drugog entiteta ili drugih kantona, ne smije biti postavljena krovna oznaka "TAXI".

U kojim slučajevima se može sankcionisati putnik/korisnik usluga taksi prevoza na području Kantona Sarajevo?

Odgovor:
Zakon o taski prevozu u KS predvidio je članom 58. novčanu kaznu u iznosu od 50,00 KM za putnike koji se ne pridržavaju člana 40.ovog zakona, kojim su definisane obaveze putnika prilikom korištenja taksi usluga na području Kantona Sarajevo. Prema citiranim odredbama zakona, putnik je dužan: 1. koristiti taksi vozilo koje posjeduje registarske tablice sa slovnom oznakom "TA", svijetleću krovnu taksi oznaku i dopunsku taksi oznaku izdatu od strane Kantona Sarajevo 2.putnik koji je započeo i završio vožnju taksi vozilom na području Kantona Sarajevo dužan je po izlasku iz taksi vozila posjedovati račun. 3.Za putnika koji je započeo vožnju taksi vozilom izvan Kantona Sarajevo, taksi prijevoznik je dužan prethodno izdati voznu kartu za prijevoz, koja obavezno sadrži: registarski broj vozila, relaciju prevoza, ugovorenu cijenu prevoza, datum i vrijeme započinjanja prevoza, te potpis i pečat prevoznika.